« Najít podobné dokumenty

Obec Borušov - Omezení provozu na I/35 - sanace skalního zářezu od 1.3. do 31.7.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Omezení provozu na I/35 - sanace skalního zářezu od 1.3. do 31.7.2022
1
<br>
<br> *KUPAX00ZYMXW*
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111
Č.j.: KrÚ 8016/2022-Ky V Pardubicích dne: 26.1.2022
SpKrÚ 2654/2022
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě aktualizované žádosti společnosti Swietelsky
stavební,s.r.o <.>,(IČ: 48035599),se sídlem Pražská tř.495/58,370 04 České Budějovice <,>
kterou na základě plné moci ze dne 29.11.2021 zastupuje společnost SEKNE,spol.s r.o.<,>
(IČ: 62363701),se sídlem Hamerská 12,772 00 Olomouc,podané dne 10.1.2022 <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/35 v k.ú.Linhartice a to umístěním přechodného dopravního značení dle
situací,které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 1.3.2022 do 31.7.2022
Důvod: vytvoření dočasného pracovního místa,zúžení jízdních pruhů v rámci sanace
skalního zářezu u obce Linhartice
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
p.Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dodavatel přechodného dopravního značení: SEKNE,spol.s r.o <.>,Olomouc,p.Radim
Hlavica,tel.607 648 735
<br>
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění
přenosného do...

Načteno

edesky.cz/d/5168494

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz