« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - MěU Sedlčany VV přechodná úprava provozu na komunikaci mezi obcí Nové Dvory a Vratkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa.pdf
Schéma dopravního značení - přechodná úprava SDZ,úplná uzavírka silnice č.III/11826
do obce Kuní,v km 0,460 - 2,400 provozního staničení,z důvodu opravy živičného povrchu <.>
<br> Návrh schválil:
<br> Legenda:
Uzavřený úsek v délce 1 940 m
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<br> IP
2
<br> 2
<br> M
<.> K
<br>.N
A
<br> ZA
Č
<br> Á
TK
<br> U
<br>
O
B
<br> C
E
<br> V
R
<br> A
TK
<br> O
V
<br> U
ZA
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> A
<br> <.>
<br> IP
2
<br> 2
<br> M
<.> K
<br>.V
E
<br> V
R
<br> A
TK
<br> O
V
<br> Ě
S
<br> M
Ě
<br> R
M
<br> Y
S
<br> LK
O
<br> V
<br> U
ZA
<br> V
Ř
<br> E
N
<br> A
<br> <.>
<br> IP
2
2
<br> M
<.> K
<br>.V
E
<br> V
R
<br> A
TK
<br> O
V
<br> Ě
S
<br> M
Ě
<br> R
M
<br> Y
S
<br> LK
O
<br> V
U
<br> ZA
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> <.>
<br> IP
22
<br> M <.>
K <.>
<br> NA
ZA
<br> ČÁ
TK
<br> U
<br> OB
CE
<br> VR
AT
<br> KO
V
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> <.>
<br> IP
22
<br> M.K
<.> N
<br> A Z
AČ
<br> ÁT
KU
<br>
<br> OB
CE
<br> VR
AT
<br> KO
V
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> <.>
<br>.<.>.<.>
<br> IP22
<br> SILNICE č.III/1274
<br> DO OBCE JAVORNÍK
<br> UZAVŘENA
<br> <.>
<br> IP
22
<br>
SIL
<br> NIC
E č
<br>.III
/12
<br> 74
<br>
D
<br> O O
BC
<br> E J
AV
<br> OR
NÍK
<br> UZ
AV
<br> ŘE
NA
<br> <.>
<br> Zpracoval: XXXXXXXX XXXX Údržba silnic s.r.o <.>
vedoucí divize značení Na Červeném Hrádku 294
mobil:602 479 022 264 01 Sedlčany
e-mail: vana@udrzbasilnic.eu
<br> www.udrzbasilnic.eu http:
<br> IP10a
<br> B1
E3a 50 m
<br> <.>
<br> IP
1
0
a
<br> B
1
<br> E
3
a
<br> 1
4
<br> 0
0
m
<br> IP10a
<br> B1
E3a
<br> 1800 m
<br> IP10a
<br> B1
E3a
<br> 1000 m
<br> B1
<br> E13
<br> Z2+3xS7 MIMO
VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> <.>
<br> <.>
IP1
<br> 0b
<br> <.>
<br> IP
1
0
b
<br> <.>
<br> IP10b
<br> <.>
<br> IP
1
0
b
<br> 70B20a
<br> 50B20a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> 30B20a
<br> B
1
<br> E
13
<br> Z
2+
<br> 3xS
7
<br> M
IM
<br> O
<br>
V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<br> Zpracoval: XXX XXXXXX Údržba silnic s.r.o <.>
Na Červeném Hrádku 294
mobil:702 081 650 264 01 Sedlčany...
MěU Sedlčany VV stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci mezi obcí Nové Dvory a Vratkov.pdf
+420 314 002 983,+420 731 616 204
hofmannova@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.MÚ-S/OD/1449/2022-2 Hof
Vyřizuje: Bc.XXX XXXXXXXXXX
<br> V Sedlčanech XX.února XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.1 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podaného návrhu dne 21.01.2022 společností XXXXXXXX XXXXXXX,IČ: XXXXXXXX,Jelence XX,XXX XX
Kamýk nad Vltavou (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘSK
DI Benešov ze dne 24.01.2022 a dotčeným orgánem PČR KŘSK DI Příbram ze dne 17.01.2022
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 124 odst.6,§ 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním
provozu,a na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
přechodnou úpravu provozu na PK: silnice č.III/10529,III/10531,III/12135,místní
komunikace mezi obcí Nové Dvory a Vratkov,místní komunikaci mezi obcí Nové Dvory a
Veletín,z důvodu bezpečnosti silničního provozu při úplné uzavírce místní komunikace mezi obcí
Myslkov a Vratkov,za účelem realizace nového kabelového vedení NN,v rozsahu dle
předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO) <.>
<br> Termín: 01.03.2022 – 15.03.2022
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Přechodné dopravní značení bude umístěno dle předloženého DIO,které bylo odsouhlasené
<br> dotčeným orgánem PČR KŘSK DI Benešov ze dne 24.01.2022 a dotčeným orgánem PČR KŘSK DI
Příbram ze dne 17.01.2022...

Načteno

edesky.cz/d/5164893

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz