« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.33/2022 ze 28.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_28_01_2022_final.pdf [0,33 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis vč.usnesení č.33/2022 ze zasedání 28.1.2022 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.33/2022
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 28.1.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: X
<br> Přítomni občané: 0
<br> Zahájení zasedání: 18:15 hodin
<br> Ukončení zasedání: 19:52 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Olomoucký kraj - silnice II/150
<br> 5) Schválení zadání Územního plánu Malé Hradisko
<br> 6) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> – aktualizace
<br> 7) Podání žádostí o poskytnutí dotací na Krajský úřad Olomouckého kraje (POV 2022,JSDH
<br> 2022)
<br> 8) Nabídka revitalizace veřejného osvětlení obce Malé Hradisko
<br> 9) Různé
<br> 10) Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno všech 9 členů zastupitelstva
<br> obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést
<br> diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování,nutnosti
<br> zakrytí úst a nosu,o rozmístění členů zastupitelstva obce a hostů v jednací místnosti <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Následně vyzval zastupitele k jeho
<br> případnému doplnění či změně.Nebylo tomu tak,proto dal o programu hlasovat <.>
<br> Návrh usnesení č.1: Zastupitelé obce schvalují takto navržený program zasedání
<br> zastupitelstva obce <.>
<br> Výsledek hlasování
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5157925

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz