« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - Veřejná vyhláška - OOP MŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc8015063724567800700.pdf
Odbor adaptace krajiny na
klimatickou změnu
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> Praha dne 27.ledna 2022
Č.j.: MZP/2022/610/175
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: Miroslav.Tesarik@mzp.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zveřejnění opatření obecné povahy
o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení
§ 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZVEŘEJŇUJE
<br> Opatření obecné povahy
o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <.>
<br> Opatření obecné povahy je zveřejněno na úřední desce Ministerstva životního prostředí
a na úředních deskách obecních úřadů obcí,jejichž územního obvodu se návrh týká,a to
po dobu 15 dnů.Opatření obecné povahy je v souladu s § 25 a 26 správního řádu
zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Ministerstva
životního prostředí
http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska
<br> V listinné podobě je možné do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění nahlédnout na
Ministerstvu životního prostředí,odbor adaptace krajiny na klimatickou změnu,oddělení
ochrany před povodněmi a suchem,Vršovická 65,Praha 10 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Odbor adaptace krajiny na
klimatickou změnu
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 2/14
<br> Přílohy – pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
Opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <.>
<br> Doručuje se veřejnou vyhlá...
atc7931909177795781302.pdf
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> Praha dne 27.ledna 2022
Č.j.: MZP/2022/610/172
Sp.zn.: ENV/2022/26441
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: + XXX XXX XXX XXX
E-mail: miroslav.tesarik@mzp.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu
ustanovení § 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a
odst.3 vodního zákona,v souladu vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů:
<br> I <.>
<br> vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <,>
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 19.ledna 2022 č.30
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly:
<br> 4.3 Závěry vyvozené z XXX povodňového nebezpečí a povodňových rizik <,>
X.X Popis cílů pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
<br> (2021 – 2027) <,>
Příloha 8.4 – Seznam navrhovaných obecných opatření <,>
Příloha 8.5 – Seznam navrhovaných konkrétních opatření <,>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou
součástí <.>
<br> II <.>
<br> zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí <,>
<br> spisová zn.90992/ENV/15 ze dne 22.prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze
dne 21.prosince 2015 č.1082 <.>
<br>
<br> Strana 2 / 3 Čj <.>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je vydáván v rámci
přezkoumávání a aktualizace stávajícího Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe,který byl schválen usnesením vlády České republiky č.1082 ze dne 21.prosince
2015.Podle ustanovení § 25 odst.3 vodního zákona se plány pro zvládání povodňových
rizik akt...

Načteno

edesky.cz/d/5157183

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz