« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
'o“ :.MZE-7000412021-15121
<br> lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll 000022
<br> 370888
<br> 3!
<br> mze ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-2296512021-15121 MZE-2298712021-15121 MZE-2296812021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-7000420345121
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX TELEFON: XXXXXXXXX
<br> E-MAIL: Ladislav.Faigl©mze.cz ID Ds: yphaaxB
<br> ADRESA: Těšnov 65117,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.'l.2022
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o vvoÁní OPATŘENÍ oascnÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254í2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 173 odst.1 zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.MZE- 69999/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření obecné povahy čj.MZE-7000112021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE—70003f2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem kjejích rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obci Ceské republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (httpszííeaqri.czípublic/web/mze/uredni-desky/ministerstvo- zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65117,Praha 1,na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,v oddělení vodohospodářské politiky <...
plán povodňových rizik
Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> Praha dne 27.ledna 2022
<br> Č.j.: MZP/2022/610/172
<br> Sp.zn.: ENV/202206441 Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Tel.: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: miroslav.tesarik©mzp.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení 5 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení 5 115a odst.3 vodního zákona,v souladu vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů:
<br> I <.>
<br> vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády Ceské republiky ze dne 19.ledna 2022 č.30
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly:
<br> 4.3 Závěry vyvozené z XXX povodňového nebezpečí a povodňových rizik <,>
<br> X.4 Popis cílů pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (2021 — 2027) <,>
<br> Příloha 8.4 „ Seznam navrhovaných obecných opatření <,>
<br> Příloha 8.5 — Seznam navrhovaných konkrétních opatření <,>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou součástí <.>
<br> II.zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí <,>
<br> Spisová zn.90992/ENV/15 ze dne 22.prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády Ceské republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1082 <.>
<br> Elektronický podpis
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXX Minislerslvo životního prostředí X? XXXXXX XXXX
<br> ODÚVODNĚNÍ
<br> Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je vydáván v rámci přezkoumávání a aktualizace stávajícího Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,který byl schválen usnesením vlády České republiky č.1082 ze dne 21.prosince 2015.Podle ustanovení...

Načteno

edesky.cz/d/5157130

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz