« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Změnová vyhláška k OZV1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změnová vyhláška.pdf [0,25 MB]
Obec Malé Hradisko Zastupitelstvo obce Malé Hradisko
<br> Obecně závazná vyhláška,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Malé Hradisko na svém zasedání dne 28.1.2022 usnesením č.33/2022 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a E; 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> Čl.1 Změna vyhlášky
<br> Obecně závazná vyhláška č.1/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,ze dne 27.10.2021,se mění takto:
<br> 1.Čl.5 odst.1 zní: „(1) Sazba poplatku činí 600 Kč."
<br> 2.V čl.7 se odstavec 4 zrušuje.Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.Čl.2 Přechodná a závěrečná ustanovení
<br> 1.Změny pro poplatníky mistniho poplatku za obecni systém odpadového hospodářství plynoucí z této vyhlášky,jsou aplikovatelné již pro poplatkově období roku 2022 <.>
<br> 2.Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejiho vyhlášení <.>
<br> (/.<.>.<.>.Z <.>
<br> ?.“ii,<,>
<br>,/ ' ") \ f <.>
<br> ží:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7 Ing.L 'e XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
<br> místostarosta starosta

Načteno

edesky.cz/d/5155301

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz