« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZ.pdf [1,97 MB]
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 18918/2019-MZE-16212
<br> Spisovazna—ak „mms/201946212 illlilllllHillllllllllllllllllllIlllllllll
<br> Č.j.: 18918/2019—MZE—16212 EIDE/311165084
<br> Vyřizuje: JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,CSc.Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Stanek©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxS
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 3.4.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů.věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle & 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení 5 31 odst.6,€ 32 odst.1 a 5 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.Vlesích na území České republiky,svýjimkou lesů na území národních parků ajejich ochranných pásem,se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanací zůstává zachována;
<br> 2.V lesích na území,které je tvořeno katastrálními územími,jež jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí
<br> 2.1.se stanoví,že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást Iapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstáva zachována;
<br> 2.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesnich pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněná do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
...

Načteno

edesky.cz/d/5148688

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz