« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy (1.18 MB)
Ministerstvo zemědělství
<br> Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 tel.221811 111
<br> Sgpisová zn.MZE-22965/202I-15121 Cj.MZE-69999/2021-15121
<br> Vyřizuje: Mgr.Ladislav Faígl Telefon: 221812831 E-mail: ladislav.faigl©mze.cz
<br> V Praze dne 28.01.2022
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný Správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení $ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení & 115a odst.3 vodního zákona,v souladu svyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů: 1 <.>
<br> vydává Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky č.31 ze dne 19.ledna 2022 <,>
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody
<br> a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí,a to kapitoly:
<br> IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních ekosystémů <,>
<br> IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami & udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohOSpodářských služeb <,>
<br> IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
<br> IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní <,>
<br> IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha <,>
<br> a v příloze uvedenou kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsoujeho nedílnou součástí <.>
<br> II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství,spisová zn.14VH5387/2015-15120,čj.148/2016—MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,kterým byl vydán Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1083 <.>
<br> ODÚVODNĚNÍ
<br> Národní plán povodí Labeje vydáván v r...

Načteno

edesky.cz/d/5142774

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz