« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oop-npp-labe.pdf
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1
<br> tel.221 811 111
<br>
<br>
Spisová zn.MZE-22965/2021-15121
<br> Čj.MZE-69999/2021-15121
<br>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: ladislav.faigl@mze.cz
<br>
<br>
<br> V Praze dne 28.01.2022
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
<br> zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a odst.3 vodního zákona,v souladu
<br> s vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> vydává Národní plán povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky č.31
<br> ze dne 19.ledna 2022 <,>
<br>
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly IV.Cíle pro povrchové vody,podzemní vody
<br> a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí,a to kapitoly:
<br> IV.1 Cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod,podzemních vod a vodních
<br> ekosystémů <,>
<br> IV.2 Cíle pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod
<br> pro zajištění vodohospodářských služeb <,>
<br> IV.3 Cíle pro zlepšování vodních poměrů a ochranu ekologické stability <,>
<br> IV.4 Cíle ke snížení nepříznivých účinků povodní <,>
<br> IV.5 Cíle ke snížení nepříznivých dopadů hydrologického sucha <,>
<br>
<br> a v příloze uvedenou kapitolu V.Souhrn programu opatření k dosažení cílů <,>
<br>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou součástí <.>
<br>
<br>
<br> Strana 2 / 4 Čj.MZE-69999/2021-15121
<br> II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství <,>
<br> spisová zn.14VH5387/2015-15120,čj.148/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016,...
verejna-vyhlaska-zverejneni-opatreni-obecne-povahy-o-vydani-planu-pro-zvladani-povodnovych-rizik-v-povodi-labe.pdf
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> Praha dne 27.ledna 2022
Č.j.: MZP/2022/610/172
Sp.zn.: ENV/2022/26441
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
Tel.: + XXX XXX XXX XXX
E-mail: miroslav.tesarik@mzp.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo životního prostředí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu
ustanovení § 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,postupem podle ustanovení § 171 až 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115a
odst.3 vodního zákona,v souladu vyhláškou č.24/2011 Sb <.>,o plánech povodí a plánech
pro zvládání povodňových rizik,ve znění pozdějších předpisů:
<br> I <.>
<br> vydává Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <,>
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 19.ledna 2022 č.30
<br> obsahující v příloze uvedené kapitoly:
<br> 4.3 Závěry vyvozené z XXX povodňového nebezpečí a povodňových rizik <,>
X.X Popis cílů pro období platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
<br> (2021 – 2027) <,>
Příloha 8.4 – Seznam navrhovaných obecných opatření <,>
Příloha 8.5 – Seznam navrhovaných konkrétních opatření <,>
<br> které tvoří výrokovou část tohoto opatření obecné povahy a jsou jeho nedílnou
součástí <.>
<br> II <.>
<br> zrušuje opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí <,>
<br> spisová zn.90992/ENV/15 ze dne 22.prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro
zvládání povodňových rizik v povodí Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze
dne 21.prosince 2015 č.1082 <.>
<br>
<br> Strana 2 / 3 Čj <.>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je vydáván v rámci
přezkoumávání a aktualizace stávajícího Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe,který byl schválen usnesením vlády České republiky č.1082 ze dne 21.prosince
2015.Podle ustanovení § 25 odst.3 vodního zákona se plány pro zvládání povodňových
rizik akt...
oznameni-o-vydani-opatreni-obecne-povahy-o-vydani-narodniho-planu-povodi-labe-narodniho-planu-povodi-odry-narodniho-planu-povodi-dunaje.pdf
ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a
protipovodňových opatření
ČÍSLO ÚTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121
<br> MZE-22967/2021-15121
MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-70004/2021-15121
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Ladislav.Faigl@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br>
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst.4
zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění
pozdějších předpisů,podle ustanovení § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydání opatření obecné povahy čj.MZE-
69999/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe <,>
opatření obecné povahy čj.MZE-70001/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo
Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE-70003/2021-15121 ze dne
28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem k jejich rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce
v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech
obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy
musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na elektronické úřední desce
Ministerstva zemědělství (https://eagri.cz/public/web/mze/uredni-desky/ministerstvo-
zemedelstvi/ministerstvo-zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě
v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohospodářské
politiky a protipovodňových opatření,v oddělení vodohospodářské politiky <.>
<br> Na základě ustanovení § 24 odst.4 vodního zákona národní plány povodí stanoví cíle pr...

Načteno

edesky.cz/d/5142744

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz