« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: úprava distribučních el. rozvodů a navýšení požadovaného př

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-1408.pdf 356,09 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
<br> Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
<br>
<br> Sp.zn.: SZ UMO6/1408/16 Plzeň – Litice,dne: 16.9.2016
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Č.j.: UMOX/XXXX/XX
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS
<br> 37803 6822
<br> kokoskovaji@plzen.eu
<br> mcyb4a9
<br>
<br> Vypraveno dne: 16.9.2016
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín I-Děčín,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje XXXXXX XXXXXXXX,s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Manětínská 138,331 01 Plasy
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.9.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> úprava distribučních el.rozvodů a navýšení požadovaného příkonu v odběrném místě Plzeň - Litice
<br> parc.č.st.92/3
<br> na pozemku st.p.92/2,92/3,parc.č.1925/1,1972/2,1972/3,2268/5,2271 v katastrálním území Litice u
<br> Plzně.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - kabely budou ukládány v pískovém loži ve volném terénu v hl.0,7m s krytím výstražnou fólií,kabel
bude v celé trase uložen v chráničce
<br> - stávající kabelová rozpojovací skříň č.R2192,umístěná nyní na objektu č.p.449/13,se nahradí
novou rozpojovací skříní typu SD822 21x400 A + 1RL v plast.pilíři před domem.Stávající kabely
<br> se do nové skříně prodlouží pomocí spojek a nových kabelů.Na jednu sadu přípojnic v nové SD822
<br> se přepojí kabely směr R3528,na druhou kabel směr R2191 a kabel směr HDS na č.p.442/21.Dále
<br> z SD822 se provede vývod kabelem AYKY 3x120+70,který bude vedený podél stávající kanalizace
<br> ze svahu dolů v souběhu ve vzdálenosti 1,5m od pláště kanalizace a ukončí se v nové kabelové
<br> rozpojovací skříni SR522 15x400 A v plast.pilíři umístěné na hranici pozemku parc.č.2655.Z nové
<br> SR522 se připojí stávající odběrné místo na p.č.st.92/2 a provede se vývod kabelem AYKY
<br> 3x120+70,který bude přes stávající betonový sloup vyveden do stávajícího venkovního vedení <.>
<br> Vývod bude chráněn kabelovou trubkou a na AlFe se osadí omezovače.Z nové SR522 se rovněž
<br> připojí stávající odběrné místo na p.č.st.92/3 kabelem AYKY 4x35 přes novou pojistkovou skříň
<br> osazenou před oplocením na pozemku odběratele p.č.2268/5 <.>
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle
<br> § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené
<br> orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
<br> 18.10.2016 <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
<br> nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,úřední dny
<br> pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě) <.>
<br>
<br> Č.j.UMO6/1417/16 str.2
<br>
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
<br> st.p.86,90,91,92/1,208,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1493 <,>
<br> 1494,1495,1496,1497/1,1498/1,1498/2,1498/3,1498/4,1498/5,1498/6,1498/7,1498/8,1498/9 <,>
<br> 1498/10,1498/11,1498/12,1498/13,1498/14,1498/15,1499/1,1499/2,1499/3,1499/4,1499/5 <,>
<br> 1499/6,1499/7,1499/8,1499/9,parc.č.1921/1,1925/2,1925/3,1925/4,1925/5,1930,1931 <,>
<br> 1948/3,1948/5,1972/4,1972/23,2268/4,2270/1,2312/2,2314/1,2317/5,2317/8,2317/18,2460 <,>
<br> 2655 v katastrálním území Litice u Plzně
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
<br> Plzeň,Litice č.p.617,č.p.48,č.p.49,č.p.224,č.p.434,č.p.434,č.p.434,č.p.434,č.p.438,č.p <.>
<br> 438,č.p.438,č.p.438,č.p.444,č.p.444,č.p.444,č.p.449,č.p.449,č.p.447 a č.p.447
<br>
<br> Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
<br> rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
<br> rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
<br> K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
<br> regulačního plánu,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4
<br> stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají
<br> jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek <.>
<br> Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
<br> na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
<br> právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osob...

Načteno

edesky.cz/d/514021

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz