« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP - Kníničská - úprava provozu (údržba mostního odvodnění)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_Kninicska_uprava_provozu_mostni_odvodneni_situace.pdf (PDF 2.55 MB)
2
0
0
m
<br> 1
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> m
<br> SITUACE DIO - ETAPA 1
<br> 354/2021
<br> 3/2022
<br> 2x A4
<br> -
<br> 1
RDS
<br> F cs
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> LEGENDA
<br> Brno - Bystrc
<br> 65,66 a 133
<br> KORIDORU PRO CHODCE (BUDE
<br> SITUACE DIO - ETAPA 2
<br>
2022-01-26T13:45:04+0100
eSpis e3e52ea05104d7e1cabeca6d7c35231f537f5fa1
user_ts
<br>
2022-01-26T14:42:18+0100
Ing.XXXXXX XXXX XXXeaXXccbXfXXbXXXXXdXXXXcXXXXbXXffXXcXa
OOP_Kninicska_uprava_provozu_mostni_odvodneni.pdf (PDF 471.47 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0005871/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0005871/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,dopravního
<br> inspektorátu Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-214128-2/ČJ-2021-0602DI,ze dne 27.12.2021 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 324/5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnici č.SII/384 ul.Kníničská a Obvodová a místních komunikacích
<br> ul.Kníničská a XXXXXX Obrovského ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace údržby mostního odvodnění na ul.Kníničská (u Lidlu,Jakuba Obrovského 228/1a) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.03.2022 – 30.07.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Stanovení je platn...

Načteno

edesky.cz/d/5136350

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz