« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - OZV č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
1
<br>
<br> OBEC Nechvalice
<br> Zastupitelstvo obce Nechvalice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Nechvalice č.3/2021
<br>
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Nechvalice se na svém zasedání dne 5.11.2021 usnesením
č.04/09/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech
(dále jen „zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce
<br> Nechvalice <.>
<br>
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1 <.>
<br>
3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2 <.>
<br>
4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
<br>
Čl.2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br> 1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
<br>
a) Biologické odpady <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Jedlé oleje a tuky <,>
i) Nápojové kartony <,>
j) Směsný komunální odpad <.>
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h) a i) <.>
<br>
<br> 1
§ 61 zákona o odpadech
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5130863

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz