« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vystavění nového nadzemního traťového uzávěru (TU), dopojen

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-1394.pdf 407,40 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
<br> Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
<br>
<br> Sp.zn.: SZ UMO6/1394/16 Plzeň – Litice,dne: 14.9.2016
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Č.j.: UMOX/XXXX/XX
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS
<br> 37803 6822
<br> kokoskovaji@plzen.eu
<br> mcyb4a9
<br>
<br> Vypraveno dne: 14.9.2016
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> RWE GasNet,s.r.o <.>,IČO 27295567,Klíšská 940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1 <,>
<br> kterého zastupuje RWE Distribuční služby,s.r.o <.>,XXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Plynárenská XXX/X <,>
<br> Zábrdovice,602 00 Brno 2 <,>
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 9.9.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> vystavění nového nadzemního traťového uzávěru (TU),dopojení nového traťového uzávěru DN
<br> 200 - VTL plynovod DN 200 cca 16 m,mobilní oplocení
<br>
<br> na pozemku parc.č.1874/19,1974/14,2270/17 v katastrálním území Litice u Plzně.Uvedeným dnem
<br> bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - XXXX TU nahradí X stávající zemní TU,které jsou v nevyhovujícím stavu
<br> - odstranění (vyříznutí) stávajícího zemního TU AU 450 039 a položení potrubí VTL DN 200
<br> - odstranění (vyříznutí) stávajícího zemního TU AU 450 040 na pozemku parc.č.2270/17
<br> - vystavění nového nadzemního TU DN 200 s mobilním oplocením a rozměrech 3 x 3,5 m na
pozemku RWE Gas Net,s.r.o.č.parc.1974/14
<br>
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
<br> 1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle
<br> § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené
<br> orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
<br> 17.10.2016 <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
<br> nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,úřední dny
<br> pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě) <.>
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
<br> parc.č.1874/17,1874/20,1874/18,2322/29,1977/17,1921/1,1921/2,1963/7,1972/25,1972/26 <,>
<br> 1973/10,1974/2,1974/6,1974/13,1977/16,1977/18,1964/1,1964/3,1974/7,1974/8,1974/9 <,>
<br> 1977/11,1977/12,1977/13,1977/14,1977/15,1981/229,2270/8,1977/19 v katastrálním území
<br> Litice u Plzně
<br>
<br>
<br> Č.j.UMO6/1406/16 str.2
<br>
<br>
Poučení:
<br> Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
<br> rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
<br> rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
<br> K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
<br> regulačního plánu,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4
<br> stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají
<br> jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek <.>
<br> Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
<br> na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
<br> právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
<br> stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
<br> dotčeno,může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo
<br> dotčeno.Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může uplatňovat námitky
<br> pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
<br> zvláštního právního předpisu zabývá <.>
<br> Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
<br> referent odboru výstavby a dopravy
<br> Úřadu městského obvodu Plzeň 6
<br>
<br> "otisk úředního razítka"
<br>
<br>
<br>
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br>
<br>
<br> Obdrží:
<br> účastníci (dodejky)
<br> RWE GasNet,s.r.o <.>,IDDS: rdxzhzt
<br> sídlo: Klíšská č.p.940/96,Klíše,400 01 Ústí nad Labem 1
<br> - v zast.: XXXX XXXXXX,RWE Di...

Načteno

edesky.cz/d/512564

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz