« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
mv."* -Pr*'
<br> _niťlťhm
<br> |
<br> PRÉHHNÉ DOPRAVNÍZ.W “+ i osmi :: POUZEV OBDOBRAVNI.:
<br> VREALI -_: _IHOSUBJEKTU.' ' '.<.> ;
<br>.!
<br> - r'.„.' ' “* f: ; Š ' * _ Dle & 77 —,_ zák.č.361/2000 Sb,a <.>,; f <.>,<.>.\\ : Platnost: 1 rok Podpis: %
<br> VŠ) \ /
<br> ŘEZ PÚDORYS
<br> LEGENDA :
<br> SVISLE DOPRAVNI ZNAČENI WWW“ W515.FW lz-ta STAVAJICI SDZ
<br> % wmďng.XXXXX XXXXXXX
<br> stávaly kormlmw vazu-ty
<br> AME W= lng.Miiun Šumčnek NOVE SDZ “?:—"EW Ing.Duna Bušová
<br> a m *"
<br> mnu,- Dbll: mmm—*:- llnlhcmovíw TBA 865 v! "mihanovic-
<br> šžwčnímpane quužžttgg 21581? bungčněůgt uuu pro ““ 2535 FBE DEĚĚŽĚN „e.gnašimššágď ĚEÉÉQ gšgš,ocunmwnnswwcwozovxv
<br> ŠĚFŠPĚ Puff“ pozúml eczhm „ SimičnT panel \20 300 u 150 : 21,5 215 mm
<br> Pm "WEBMIWWÚSŠGBE : lt m : ĚŠGÍIHĚÉÉŠĚSÉQ 29601;ij 55 mm POZNÁMKA.""“ ZABEZPECENI mmsmzxv v xnuuzlkov „hmm » |m fmřwqě'ir „ r ÉLWĚ“ ceucm 255 „„ PŘECHODNÉ DOPRAVNI ZNAČÉNI A22 + E15 VJEZD NA PARCELU c,p_77g 5 m nm angengflř'glěq „% " " “si“ " '" DSAZENG POUZE v cancel PRACOVNE ČINNOSTI
<br> mwiclxonsmuxce vozovn- REALIZAČNIHD SUEJEKTU *“
<br> srruAca PŘECHDDNEHO DDPRZNAČENI
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 2418/2022 str.1/3
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 2132/2022/ODŽÚ/Dv
Č.j.: MUTI 2418/2022
Počet listů: 2 Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br> Tišnov,19.1.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,které bylo zahájeno na
základě podání Obce Malhostovice,IČ: 00282057,Malhostovice 75,666 03 Tišnov,ze dne 17.1.2022
v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na pozemních komunikacích - silnici č.II/379 a místní komunikaci (stezce pro cyklisty) v obci Malhostovice <,>
místní části Nuzířov,dle přiložené grafické přílohy - „Zabezpečení cyklostezky v k.ú.Nuzířov,vjezd na parcelu
č.p.779“ zpracované společností XXX XXXX,s.r.o <.>,IČ: XXXXXXXX,Francouzská 916/69,602 00 Brno z října
2021 <.>
<br> Návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České
republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště
dopravní inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,ze dne 8.11.2021 pod č.j.KRPB-203679-1/ČJ-2021-
0603DI-HRB <.>
<br>
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní zn...

Načteno

edesky.cz/d/5122110

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz