« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - úd_22 mapa1.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

úd_22 mapa1.pdf
<,> „.l,/ / \ LEGENDA Novo prlpolovam skrln 35200 v \ h _ _ KN v pilíři na hronicí p.č.568 a 117/1.? A? — l 1025 pgigggípggg KN Nové zemní kabelové vedení 2xAYKY 4x70 „__—_ _ hranice k.ú.v délce 3m bude naspojkováno na ' „ „„ - - — - navrhované ochranné pásmo _ __ stávající zemní kabelové vedení AYKY 4x70.PHDC KOVU Sk'lf' -— - — dočasný zábor — 459m2 Ř D 7 „ _,_ „„ -.„ _.——————— kabelová trasa NN ez ' LOTlelenO L'Gd qÚrÚZI 581.00 ll alllřl \ll '_-.——=_-__————— prostup pod komunikací,ochrono ' “* š—320mm (» __ _ _ &&? rozvodná skříň,; 7r Í—Žgomm „_ _.- _ O“ [ uzemnění,svodič,spojka © stávající podpěrný bod: sloup [! stávající rozvodná skříň & kácení náletových dřevin
<br>.h „mí—%$,<.>
<br> __,<.>,<,> „,„,<.> _ S'L—Yl'U'l'waMESTO OSTRAVA _ _ Svod ze stovallCl skrlne RlSO na/stav.PB,c.60 l_-,—_„_d_mes,_\.k3h._ ;hwmnm ia'a „„ „ Ivil' m dO noveho zemnlho kObGlOVGhO vedenl l'l'n_|.<.> -k|m-u:lnkumumuuc h_vlulwčřena \'územnim
<br> iírcni '.:jc mdlqmdcm pro umí.—učni stav odi- :! od ' -mrh+nsn č.5?.ÉĚČŠĚ sp m ' 3,3 ml? [?fýfjg/EÚĚH?
<br> AYKY 3xl20+70 v délce lOm,jenž bude zaústěno 2
<br> do nové rozpojovocí skříně SR822.2“ dflťi'f-Ý-Í ----- ŠŠŠ-podlah: rána/?“
<br> Stávající zemní kabelové vedení _.<.> AYKY 4x35 a AYKY 4x70 budou naspojkovány,prodlouženy " \ v délce 10m a přepaieny do SR822 <.>
<br> POZNÁMKA
<br> VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bolt p.v <.>
<br> SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S—JTSK
<br> KATASTRÁLNÍ ÚZEMI: Ostrova k.ú.Nová Ves u Ostravy (okres Ostrava—město) 713937;
<br> \ 3,Nová roízpolovací skříň PSRBZŽ“.“» 1_ Rozměry skřlně š.v.h — 1060x2l30x240 % poblíž stávajícího PB č.60 <.>
<br> “&W
<br> srAvmlcl srrE JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYlNUlÝCH PODKLADÚ,PŘED ZAPOČEHM PRACÍ JE NUTNÉ JE VYTÝČIT PŘI ZHOTOVOVANI MUSl BÝT RESPEKTOVANY VŠECHNY PODMÍNKY DOTČENÝCH SPRAVCÚ,VLASTNlKÚ A ORGANÚ
<br> NAPĚTOVA SOUSTAVA: 50Hz,0,4/0.23kV/TN—C OCHRANA DLE ČSN 33 2000—4—41 ed.2: AUTOMATlCKÝM ODPOJENlM 0D ZDROJE
<br> NAZEVSTAVBY \ “"/"2 :! tlamu) maca sto <.>,1.máje 570/121; mm Ostrava-Nova Ves 568,NN...

Načteno

edesky.cz/d/5119575

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz