« Najít podobné dokumenty

Obec Zálezlice - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zálezlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení obnova katastrálního operátu (349.68 kB)
OZNÁMENÍ
<br> o vyhlášenírevize katastru nemovitostí
<br> Obec Zálezlice podle ustanoveníš 38 odst.1 písm.a) zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí(katastrálnízákon) <,>
<br> oznamuje
<br> na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Mělník (dále jen „katastrální úřad") č.j.RO-2/2020-206,že v katastrálním území Zálezlice obce Zálezlice bude v souvislosti s probíhajícíobnovou katastrálního operátu novým mapováním zahájena revize katastru nemovitostí,která potrvá od 1.2.2022 přibližně do 31.12.2022 <.>
<br> Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu.Účast vlastn Íků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná.V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni kjeho projednán íse zástupcem katastráln ího úřadu <.>
<br> V této souvislosti upozorňujeme vlastn iky nemovitostí na jejich povinnosti,vyplývající z ustanoveníš 37 odst.1 katastrálního zákona,zejména povinnost
<br> a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce <,>
<br> b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkajícíse jejich nemovitostí,ato do 30 dnů ode dnejejich vzniku a předložit listinu,která změnu dokládá,nejedná-Ii se o listiny,které předkládajípříslušné státníorgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí <,>
<br> c) na vyzvánípředložit ve stanovené lhůtě p říslušné listiny pro zápis do katastru <.>
<br> Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončenírevize,bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastráln ího prostřednictvím aplikace Nahlíženído ka emovitostí <.>
<br> Podpis a rl žítk'č/,\ “=,-*"“ /._ - : >O— fn “\"-„ '_Z*"*'\\=-"l/J
<br> Oznámenívyvěšeno dne: 16; ] oŽďyŽÍZ/ Oznámenís...

Načteno

edesky.cz/d/5118638

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Zálezlice
23. 05. 2022
23. 05. 2022
23. 05. 2022
18. 05. 2022
18. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Zálezlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz