« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání na pozemních komunikacích
‚
<br> ____ ____
<br> Platn:stelektroflickehO
<br> Magistrát města Brna ‘18.01.2022 IOdbor dopravy
jPočct istú
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/001 0099/2022 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.XXXXČ.j.: MMB/0Q1 0099/2022 TEL.IE-MAIL: 54217 42l4lmistinova.blanka@brno.czZn.: 001 0099/NOOP/22-Miš
<br> Veřejná vyhláška
<br> Toto opatřeni‘ obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou.Musi‘ být vyvěšeno na úředni‘ desceMagistrátu města Brna,po dobu nejméně 25 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšeni‘ na úředni‘ desku sepísemnost považuje za zveřejněnou.Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně podobu 10 dnů.Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšeni‘ na úředni‘ desce Magistrátu města Brna <.>
<br> Vyvěšeno dne: 19 01 2022
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 19 01 2022
<br> Ukončeno zveřejněni‘ způsobem umožňuj i‘ci‘m dálkový přístup dne:
<br> Návrh opatřeni‘ obecné povahy
dočasný zákaz stání na místních komunikacích
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místníchkomunikaci‘ podle 40 odst.(5) písmeno b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,v platném zněni‘ (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),Čl.29 odst.2 písm.a) obecně závaznévyhlášky statutárnťho města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,apodle 124 odst.(6) a 77 odst.(1) písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemníchkomunikacích a o změnách některých zákonů,v platném zněni‘ (dále Jen „zákon o silničním provozu«),na základě žádosti ze dne 7.1.2022,podané společnosti‘ Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská třídala,639 00 Brno,IČO: 607 33 098 v zastoupeni‘ společnosti‘ ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 4,615 00 Brno,IČO: 262 64 641 (dále také Jen „navrhovatet‘),a po předchozi‘m písemném vyjádřeni‘ Policie ČR,Městského ředitelství policie Brno,Dopravniho inspektorátu Brno — město,pracoviště dopravnťhoinženýrství (č.j.KRPB-9266-2/ČJ-2022-0602D1 ze dne 13.1.2022) připravil dle 19a zákona opoz...

Načteno

edesky.cz/d/5118014

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz