« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - Změna č. 1 ÚP Libníč_Oznámení veřejné projednání_NOVÝ TERMÍN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhláška_veř projednání_nový termín.doc [0,06 MB]
ObecNÍ ÚŘAD libníč
Libníč čp.85,373 71 Libníč,IČ 00581445
Tel.724 164 288
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: ….<.>.………………
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> I.Oznámení o zahájení řízení o vydání
Změny č.1 územního plánu Libníč
a současně zrušení vypsaného řízení a veřejného projednání dne 24.1.2022 od 16.00 hod.z důvodu úpravy dokumentace
Obecní úřad Libníč ve smyslu § 5 a 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále též stavební zákon) vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje zahájení řízení o vydání Změny č.1 územního plánu Libníč podle § 55 a - b (zkrácený postup pořizování změny územního plánu) <.>
<br> Obec Libníč jako pořizovatel oznamuje veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52 odst.1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů.Veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Libníč (dále jen změna ÚP Libníč) se koná:
na obecním úřadu v Libníči
dne 22.2.2022 od 16.00 hod <.>
<br>
V případě,že nebude možné,z důvodu nových mimořádných opatření týkajících se rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2,bude veřejné projednání probíhat formou online – videokonference prostřednictvím aplikace ZOOM na níže uvedeném odkazu:
<br> https://zoom.us/j/3624164436?pwd=aHg0M1BVNzNPSjVmTEUxTWZxaXFWQT09
Změna je pořizována „zkráceným postupem“ dle § 55a – 55b stavebního zákona <.>
<br> Projektantem Změny č.1 ÚP Libníč je Projektový ateliér AD s.r.o <.>,Husova 4,370 01 Č. Budějovice,Ing. arch.XXXXXXXX XXXXX,kterého žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu <.>
Návrh Změny č.1 ÚP Libníč je v souladu s ustanovením § 52 odst.(1) a (3) stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst.(1) a (3) správního řádu a § 20 stavebního zákona zveřejněn po dobu minimálně 38 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> II.Oznámení o zveřejnění návrhu
<br> Změny č.1 územního plánu Li...
vyhláška_veř projednání_nový termín (003).doc [0,06 MB]
ObecNÍ ÚŘAD libníč
Libníč čp.85,373 71 Libníč,IČ 00581445
Tel.724 164 288
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Datum vyvěšení: 18.1.2022
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> I.Oznámení o zahájení řízení o vydání
Změny č.1 územního plánu Libníč
a současně zrušení vypsaného řízení a veřejného projednání dne 24.1.2022 od 16.00 hod.z důvodu úpravy dokumentace
Obecní úřad Libníč ve smyslu § 5 a 6 odst.(2) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále též stavební zákon) vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje zahájení řízení o vydání Změny č.1 územního plánu Libníč podle § 55 a - b (zkrácený postup pořizování změny územního plánu) <.>
<br> Obec Libníč jako pořizovatel oznamuje veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52 odst.1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů.Veřejné projednání návrhu Změny č.1 územního plánu Libníč (dále jen změna ÚP Libníč) se koná:
na obecním úřadu v Libníči
dne 22.2.2022 od 16.00 hod <.>
<br>
V případě,že nebude možné,z důvodu nových mimořádných opatření týkajících se rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2,bude veřejné projednání probíhat formou online – videokonference prostřednictvím aplikace ZOOM na níže uvedeném odkazu:
<br> https://zoom.us/j/3624164436?pwd=aHg0M1BVNzNPSjVmTEUxTWZxaXFWQT09
Změna je pořizována „zkráceným postupem“ dle § 55a – 55b stavebního zákona <.>
<br> Projektantem Změny č.1 ÚP Libníč je Projektový ateliér AD s.r.o <.>,Husova 4,370 01 Č. Budějovice,Ing. arch.XXXXXXXX XXXXX,kterého žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu <.>
Návrh Změny č.1 ÚP Libníč je v souladu s ustanovením § 52 odst.(1) a (3) stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst.(1) a (3) správního řádu a § 20 stavebního zákona zveřejněn po dobu minimálně 38 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> II.Oznámení o zveřejnění návrhu
<br> Změny č.1 územního plánu Libní...
Libníč Z1_text VP[1].pdf [1,87 MB]
PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD Ing.arch.XXXXXXXX XXX K
Husova X,eské Bud jovice XXX XX,telefon 387 311 238,mobil +420 605 277 998
<br>
<br>
ZM NA.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> Libní
<br>
TEXTOVÁ ÁST
<br> Datum: Leden 2022 Paré íslo: 1
návrh pro ve ejné projednání
<br>
……………….…….<.> ……….<.>.<.>.<.>
Ing.arch.XXXXXXXX XXX K
<br> ZÁZNAM O Ú INNOSTI
Datum nabytí ú innosti:
<br> Po izovatel: Správní orgán,který Zm nu.1 ÚP vydal:
<br> OBECNÍ Ú AD LIBNÍ ZASTUPITELSTVO OBCE LIBNÍ
<br> Ing.arch.JIND IŠKA KUPCOVÁ
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele
<br> starosta - XXXX Uhlí
<br> Razítko a podpis: Razítko a podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
Obsah
NÁVRH ZM NY.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
OD VODN NÍ ZM NY.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 31
a) postup po ízení a zpracování územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 31
b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.31
c) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací
<br> vydanou krajem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.31
d) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování,zejména s požadavky na ochranu
<br> architektonických a urbanistických hodnot v území a požadav...
6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf [0,29 MB]
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> Za h bitovem
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na cechu
<br> Pod Haldami
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> k.ú.ADAMOV U.B <.>
<br> k.ú.H RY
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 787/18
<br> 787/6
<br> 787/7
<br> 787/8
<br> 787/11
<br> 787/20
<br> 787/12
<br> 787/17
<br> 787/10
<br> 787/...
5. Koordinační výkres[4].pdf [0,68 MB]
466/9
<br> Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> JE
LM
<br> O
<br> T2
<br> T1
<br> T3
OV
<br> III
/1
<br> 05
77
<br> H
R
<br> Y
<br> Libní
<br> OV
<br> PP Libní
<br> m
<.> k
<br> <.>
ER
<br> VE
N
<br> Ý
Ú
<br> JE
<br> T4
<br> m
<.> k
<br>.n
a
<br> vj
ez
<br> d I
/3
<br> 4
<br> OV
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> ...
4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací[4].pdf [0,09 MB]
Pod humny
<br> Libní
<br> Pod humny
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na studnici
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> k.ú.H RY
<br> 121
123
<br> 710/2
<br> 709/17
<br> 712/9
<br> 711/1
<br> 744/7
<br> 1068/3
<br> 710/1
<br> 711/6
<br> 709/8
<br> 710/3
<br> 1
2
<br> 6/2
<br> 8/1
<br> 11/2
<br> 12
<br> 13
<br> 17/2
<br> 21/2
<br> 22
<br> 23/3
<br> 23/1
<br> 26/1
<br> 28/10
<br> 105/21
<br> 105/13
<br> 11/1
<br> 8/2
<br> 20/2
<br> 23/7
<br> 28/8
<br> 105/20
<br> 9 17/1
<br> 10
<br> 19/5
24/2
<br> 14/2
<br> 15/5
15/7
<br> 16/1
<br> 17/6
<br> 17/3
<br> 105/4
<br> 105/9
<br> 182/25
<br> 182/12
<br> 182/5
<br> 182/13
<br> 182/27
<br> 188/11
<br> 188/18
<br> 190/2
<br> 193/2
196/1
<br> 269
<br> 271/5
<br> 280/2
<br> 281282
<br> 287/1
<br> 288
<br> 292
<br> 299
<br> 302/6
<br> 319/54
<br> 319/37
<br> 324/1
<br> 182/54
<br> 182/30
<br> 182/56
<br> 182/2
<br> 182/51
<br> 182/47
<br> 182/4
<br> 182/23
<br> 188/19
<br> 188/8
<br> 289
<br> 275
271/2
<br> 264
<br> 268
<br> 21/1 23/10
<br> 23/12
<br> 24/1
<br> 25/2
<br> 26/2
<br> 28/9
<br> 28/6
<br> 28/5
<br> 29/1
<br> 29/3
<br> 92/2
<br> 92/4
<br> 196/2
<br> 199
<br> 201
<br> 207/3207/2
207/1 208
<br> 210 213/2
213/1
<br> 214
<br> 215/2
<br> 221/3
<br> 222/4
<br> 222/10
<br> 222/13
<br> 222/15
<br> 222/1
<br> 222/3
<br> 222/18
<br> 224
<br> 229
<br> 105/5
<br> 105/6
<br> 105/22
<br> 105/12
105/8
<br> 105/25
<br> 182/28
<br> 188/1
<br> 188/6
<br> 190/3 190/4
<br> 194
<br> 200
<br> 190/1 190/7
<br> 190/5
<br> 198
<br> 202
<br> 205
<br> 192
<br> 195
<br> 204
<br> 273
<br> 209
<br> 222/9
<br> 212
<br> 220
221/1
<br> 222/11
<br> 265
<br> 270
<br> 271/1
<br> 271/3
<br> 271/4271/7
<br> 271/6
<br> 277/3
287/2
<br> 291/2293/3
<br> 301/1
<br> 302/3
<br> 302/7
<br> 302/4
<br> 302/1
<br> 319/48
<br> 319/50
<br> 335/3
<br> 335/52
<br> 468/18
<br> 468/2
<br> 4...
3. Koncepce dopravní a technické infrastruktury[4].pdf [0,18 MB]
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 78...
2. Hlavní výkres[4].pdf [0,20 MB]
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Na strouze
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> U stromu
<br> Zadní tvrt
<br> Za h bitovem
<br> Prost ední tvrt
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na hrani kách
<br> Lou ky
<br> Zadní tvrt
<br> Na cechu
<br> Na studnici
<br> Pod Haldami
<br> Do rybní
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 78...
1. Výkres základního členění území[4].pdf [0,18 MB]
Za jelmskými humny
<br> Na kysele
<br> Na Dobré Vod
<br> Pod humny
<br> U Švece
<br> Libní
<br> Na Haldách
<br> Pod humny
<br> Zadní cech
<br> ední cech
<br> Na h rském
<br> Za libní skými humny
<br> ední tvrt
<br> Za h bitovem
<br> K Úsilnému
<br> Na vým nku
<br> Vedle h bitova
<br> Na cechu
<br> Pod Haldami
<br> Za humny
<br> U k ížku
<br> Libní
<br> 34
<br> 37/3
<br> 37/2
37/6
<br> 37/5
<br> 37/4
<br> 121
123
<br> 691/1
692/1
<br> 697/4
<br> 698/2
<br> 700/7
<br> 700/11
<br> 709/6
<br> 709/9
<br> 709/12
<br> 709/15
709/16
<br> 709/11
<br> 709/21
<br> 709/20
<br> 709/1
<br> 710/2
<br> 713/3
<br> 713/4
<br> 700/1
<br> 700/5
<br> 700/14
<br> 702/6
<br> 702/4
<br> 702/7709/3
<br> 709/14
<br> 709/17
<br> 709/18
<br> 709/4
<br> 712/5
<br> 712/6
<br> 712/7
<br> 712/9
<br> 713/5
<br> 714/4
714/5
<br> 723/8
<br> 728/2
<br> 730/12
<br> 731
<br> 732/1
<br> 735/2
<br> 67/1
<br> 68
<br> 69/769/6
<br> 83/1
<br> 97
<br> 98
<br> 104
<br> 112
<br> 711/7
<br> 711/1
<br> 711/3
<br> 712/2
<br> 712/10
712/13
<br> 714/2
<br> 714/6
<br> 113
<br> 114
<br> 118
<br> 697/5
<br> 700/6
<br> 711/8
<br> 712/11
<br> 714/7
<br> 715/2
<br> 717/4
<br> 717/5
<br> 717/1
<br> 717/3
<br> 717/18
<br> 717/22
<br> 717/26
<br> 717/6
<br> 717/19
<br> 717/23
<br> 717/20
<br> 717/24
<br> 717/28
<br> 717/14
<br> 717/25
<br> 719/1
<br> 723/7
<br> 744/3
<br> 744/14
<br> 744/12 744/10
<br> 744/16
744/23
<br> 744/7
<br> 717/16
<br> 717/33
<br> 717/30
<br> 717/31
<br> 717/34
<br> 723/11
<br> 723/1
<br> 725/9
<br> 725/6
<br> 730/14
<br> 785/3
<br> 787/9
<br> 793/7
<br> 793/8
<br> 793/12
<br> 793/6
<br> 793/13
<br> 793/14
<br> 793/10
<br> 793/11
<br> 794/1
<br> 794/9
<br> 794/2
<br> 794/10
<br> 794/11
<br> 800/4
<br> 802/3
<br> 802/9
<br> 805/1
<br> 807/8
<br> 802/7
<br> 807/2
<br> 807/10
<br> 805/5
<br> 805/7
<br> 805/8
<br> 807/4
<br> 807/7
<br> 808
<br> 787/13
<br> 787/18
<br> 787/6
<br> 787/7
<br> 787/8
<br> 787/11
<br> 787/20
<br> 787/12
<br> 787/17
<br> 787/10
<br> 787/22
<br> 787/5
<br> 788/7
<br> 788/9
<b...

Načteno

edesky.cz/d/5116734

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz