« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu vrba v k. ú. Dvůr Králové nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o zahájení správního řízení - žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les - 1 ks dřeviny druhu vrba v k. ú. Dvůr Králové nad Labem
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
náměstí T.G.Masaryka 38,544 17 Dvůr Králové nad Labem
<br>
Odbor životního prostředí
<br>
<br>
Město Dvůr Králové nad Labem BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ: 00277819 Tel.: 499 318 111 epodatelna@mudk.cz
náměstí T.G.Masaryka 38 ČSOB,a.s <.>,Dvůr Králové n.L.DS: mu5b26c Fax: 499 320 171 www.mudk.cz
544 17 Dvůr Králové nad Labem Č.ú.: 273090363/0300
<br>
<br>
Č.j.: M U D K - O ŽP / 5 5 1 0 - 2 0 2 2 / h a h 1 5 3 0 - 2 0 2 2
S p is.a s ka r t.z n a k : 2 4 6.9
P o če t p ř í lo h : 0
P o če t l i s tů p ř í lo h : 0
V a š e č.j.:
<br>
V yř i zu j e : I n g.H e le n a H a m a n o v á,D iS <.>
T e l e f o n : 4 9 9 3 1 8 1 2 2
E - m a i l : h a m a n o v a.h e le n a @ m u d k.c z
<br> D a t u m : 1 8.0 1.2 0 2 2
<br>
<br>
Informace o zahájení správního řízení v souladu s ustanovením § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.<,>
<br> o ochraně přírody a krajiny,v platném znění
<br>
<br> Orgán ochrany přírody obdržel dne 13.01.2022 žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo
les,evidovanou pod čj.: OŽP/4216-2022/hah.Konkrétně se jedná o 1 ks dřeviny druhu vrba
s obvodem kmene 114 cm v 1,3 m nad zemí.Exemplář roste na pozemku p.p.č.2062/7 v k.ú.Dvůr
Králové nad Labem.Jedná se o strom rostoucí u plotu a v blízkosti šachty s hlavním vodoměrem <.>
Jedinec má mírně nakloněný kmen,na kterém rostu plodnice dřevokazné houby.Na bázi kmene jsou
patrné zbytky druhého kmene.Na tomto základě je možná hniloba báze kmene.V koruně se
vyskytuje množství suchých větví.Podnět byl podán zástupcem vlastníka přilehlé nemovitosti <.>
<br>
<br>
Uvedeným dnem podáním bylo podle § 44 odst.1 správního řádu zahájeno správní řízení,o čemž
v souladu s ustanovením § 70 odst.3 zákona o ochraně přírody a krajiny informuje orgán ochrany
přírody občanská družení,která splnila podmínky § 70 odst.2 zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> Orgán ochrany přírody upozorňuje občanská sdružení,že v souladu s ustanovením § 70 odst <.>
3 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou oprávněn...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz