« Najít podobné dokumenty

Obec Mutěnice - VV – Rozšíření skládky S-003 Mutěnice Hraničky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mutěnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV – Rozšíření skládky S-003 Mutěnice Hraničky
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
lu
<br> Odbor životního prostředí
žerotínovo náměstí 3,601 J82 Brno c,Č/,<,> yJ ^ # <.>,<.>
<br> Č.j.:
<br> JMK 5730/2022
Sp.zn.:
<br> S -JMK 168715/20210ŽP/Sal
Vyřizui.e/linka
<br> lng.Salnek/541652 637
Brno
12.01.2022
<br> ROZHODNUTí
<br> doručované veřejnou vyhláškou
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí (dále jen,<,> krajský úřad") jako věcně
<br> a místně příslušný správní úřad dle ust.§ 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zři'zení),ve
<br> zněni' pozdějši'ch předpisů,dle ust.§ 20 písm.b) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
<br> oposuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
<br> o posuzováni' vlivů na životni' prostředí),ve znění pozdějších předpisů,a ust.§ 10 a § 11 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějši'ch předpisů,vydává
<br> ZÁVĚR ZJlšŤOVACÍHO ŘíZENl'
<br> dle ustanoveni' § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon``) <,>
<br> že záměr
<br> Rozšíření skládky S-003 Mutěnice Hraničky``,k.ú.Mutěnice,okr.Hodonín
<br> nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona <.>
<br> ldentifikační údaie:
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona:
<br> Rozšíření skládky S-003 Mutěnice Hraničky
<br> Záměr je uveden v příloze č.1 zákona v kategorii 11 (zjišťovací řízení):
<br> - bod 56 - „Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od
<br> s[or}oveného //.m/.tu".Stanovený limit je 2 500 t <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> - Celková kapacita rozšíření
<br> - Celková plocha rozši'řeni'
<br> 145 141 m3 (vč.rekultivačních vrstev)
<br> 138162 m3 (bez rekultivačních vrstev)
<br> 10 101 m2
- Předpokládanýročnínávozodpadů ' 236oom3(26ooot)
<br>
<br> Umístěnízáměru: Kraj: Jihomoravský
<br> Okr...

Načteno

edesky.cz/d/5115924


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Mutěnice
27. 05. 2022
26. 05. 2022
26. 05. 2022
24. 05. 2022
24. 05. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Mutěnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz