« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021
Obec Výkleky
<br> č.p.72,p.Veselíčko,751 25,kraj Olomoucký,č.ú.29825831/0100
<br> IČO: 00850659 IDDS: qzraukq
<br>
<br> Kontakt: +420 603 480 161; +420 581 795 200; ou@vykleky.cz
<br>
<br> Výroční zpráva obce Výkleky o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů za rok 2021
<br>
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br>  počet žádostí o informace dle InfZ,které obec obdržela v roce 2021: 0
<br>  počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br>
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br>
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
<br> rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
<br> všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
<br> právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní
<br> zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
<br>  žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí
<br> žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2021 vydán
<br>
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
<br> výhradní licence
<br>  výhradní licence v roce 2021 nebyly poskytnuty
<br>
<br> e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ,důvody jejich podání a stručný popis
<br> způsobu jejich vyřízení
<br>  počet stížností podaných dle § 16a InfZ: 0
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br>  obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti
<br> dle InfZ,žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na adresu
<br> obecního úřadu,tak na elektronickou podatelnu obce,žádost musí splňovat
<br> náležitosti § 14 InfZ <.>
<br>
<br> Ve Výklekách dne 17.1.2022
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,starostka obce
<br> Vyvěšeno: XX.X.2022 Sňato:

Načteno

edesky.cz/d/5114318

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz