« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - OZV č. 4/2021, o mistnim poplatku za systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ceník - zapojení podnikatelů do systému obce - Odpady
Příloha č.1 „Smlouvy“
<br> Ceník pro podnikatele _ Za využívání obecního systému odpadového hospodářství (kontejnerů na tříděný odpad,které jsou určeny k odkládání odpadů z domácností)
<br> A.Provozovny do 2 zaměstnanců (OSVČ,truhlárna,<.>.<.> ),které nemají ve svých prostorách možnost umístit sběrné nádoby na tříděné odpady :
<br> a) Paušální poplatek 1 000 Kč + DPH /rok
<br> Smlouvu lze uzavřít vždy nejméně na roční období <.>
<br> B.Provozovny do 10 zaměstnanců (prodejny,školy,pohostinství,stavebniny,<.>.),které nemají ve svých prostorách možnost umístit sběrné nádoby na tříděné odpady:
<br> a) Paušální poplatek 2 000 Kč + DPH /rok
<br> Smlouvu lze uzavřít vždy nejméně na roční období <.>
<br> C.Ubytovací zařízení,penziony,které nemají ve svých prostorách možnost umístit sběrné nádoby na tříděné odpady:
<br> a) Paušální poplatek 5 400 Kč + DPH /rok
<br> Smlouvu lze uzavřít vždy nejméně na roční období <.>
<br> D.Provozovny nad 10 zaměstnanců (Agrona,„.<.> ),a další které nemají ve svých prostorách možnost umístit sběrné nádoby na tříděné odpady:
<br> a) Paušální poplatek 17 000 Kč + DPH Irok
<br> Smlouvu lze uzavřít vždy nejméně na roční období <.>
<br> V Nechvalicích dne 5.11.2021
<br> (' XXXX XXXXXX
<br> %
<br> * starosta
OZV č. 4-2021,o mistnim poplatku za systém odpadoveho hospodarstvi.pdf
1
<br>
<br> OBEC NECHVALICE
<br> Zastupitelstvo obce Nechvalice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Nechvalice č.4/2021 <,>
<br>
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Nechvalice se na svém zasedání dne 5.11.2021 usnesením č <.>
<br> 05/09/2021 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm <.>
<br> d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Nechvalice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém
<br> odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad1 Nechvalice <.>
<br>
<br> Čl.2
Poplatník
<br> (1) Poplatníkem poplatku je1:
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci2 nebo
<br> b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci,ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území
obce <.>
<br> (2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
<br> rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.3
<br>
<br> Čl.3
Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.4
<br>
Čl.4
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne
<br> vzniku své poplatkové povinnosti <.>
<br> (2) V ohlášení poplatník uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech <,>
<br>
1
§ 10e zákona o místních poplatcích
<br> 2
Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích ...

Načteno

edesky.cz/d/5112711

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz