« Najít podobné dokumenty

Obec Drahonice - Zasedání zastupitelstva 2012

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drahonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

více
menz-'a; JW „čo/" fÁČ/Hz/ „,_- „ajax a) (" Zápis z l/2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 30.ledna 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX
<br> Hosté: -------------
<br> Ověřovatelé zápisu: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX Zapisovatel: lng.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtová opatření č.16/2011 a 1/2012
<br> 6) Žádost o dotaci — MMR — revitalizace parku a veřejných prostranství v Albrechticích
<br> 7) Příspěvky pro TJ — oddíl kopané a oddíl ledního hokeje,na rok 2012
<br> 8) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 4.čtvrtletí 2011
<br> 9) Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace MŠ Drahonice za rok 2011
<br> 10) Výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Drahonice za rok 2011
<br> 11) Koupě pozemku p.č.927/7 (105 m2) v k.ú.Albrechtice
<br> 12) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v k.ú.Drahonice (p.č.1307/3,1383/4 a 1383/6)
<br> 13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v k.ú.Albrechtice
<br> 14) Uzavření MŠ v době jarních prázdnin
<br> 15) Žádost SDH Drahonice o prominutí nájmu sálu KZ Drahonice — Silvestr 2011
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení proqramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usneseni: Zastupitelstvo obce s...
více
Zápis z III2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 27.února 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml.Hosté: -------------
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX Zapisovatel: lng.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtová opatření č.2/2012
<br> 6) Výsledek hospodaření obce za rok 2011
<br> 7) Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2011
<br> 8) Závěrečný účet obce roku 2011
<br> 9) Volba výběrově komise pro výběrové řízení na dodavatele pro realizaci projektu „Vše pro děti“
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 4
<br> Ad 4) Zpráva starost!
<br> Starostabbče informoval přítomné'o:
<br> zasedání rady DSO Zlatý vrch ze dne 26.1.2012 a 9.2.2012 (inventarizace majetku svazku 2011,příprava návštěvy Mikroregionu Bělá,informace z ÚP o možnostech VPP a zaměstnání osob se zdravotním postižením na tento rok,o připravovaných besedách v obcích svazku) ...
více
Zápis z Ill/2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 26.března 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXX XXXXXX
<br> Hosté: ------—-—---
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX Zapisovatel: lng.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtová opatření č.3/2012 a 4/2012
<br> 6) Záměr prodeje pozemku p.č.925/4 v k.ú.Albrechtice
<br> 7) Žádost MŠ Drahonice o udělení výjimky z počtu dětí na školní rok 2012/2013 8) Projektová dokumentace k zasíťování parcel v Lihovarskě zahradě
<br> 9) Novelizace směrnice č.10 — Veřejné zakázky obce
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad1 Schválení ro ramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 4
<br> ""—Starosta obceínformo'v'al přítomné'oř'
<br> MGM—su - kontrole dotace „Školka splněných přání“ z roku 2008 z MMR s výsledkem „bez závad“,- přípravě přihlášky do soutěže Vesnice roku 2012 Jihočeského kraje,- přípravě a zveřejnění zadávacího řízení ...
více
Zápis z IV12012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 2.května 2012 od 19,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml.<,>
<br> Hosté: -------------
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: lng.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtová opatření č.6/2012
<br> 6) Nákup pozemku KN p.č.927/7 v k.ú.Albrechtice
<br> 7) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 1.čtvrtletí 2012
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o: — jednáních s úřadem práce a možnostech práce VPP - školení RUIAN,- jednáních s Policií ČR ohledně posunu dopravního značení,- přenastavení radiostanice v DA Ford SDH Drahonice firmou SOVT na správnou frekvenci <,>
<br> - zasedání rady DSO Zlatý vrch ze dne 13.4.2012 (informace z ÚP o možnostech VPP a veřejné služby,nabídky telefonních operátorů pro rámcovou s...
více
Zápis z VI2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 28.května 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX mI.<,>
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Hosté: ------------
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Zapísovatel: Ing.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtová opatření č.7/2012
<br> 6) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (k.ú.Albrechtice)
<br> 7) Písemný záznam o průběhu a výsledcích výběrového řízení na zakázku „Vše pro děti — obnova občanské vybavenosti obce Drahonice“
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usneseni: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o: — zakoupení 25 ks vodoměrů za dárkový poukaz (odměna za 2.místo vsoutěži Vesnice Jihočeského kraje roku 2011),- přípravě programu na Vesnici Jihočeského kraje roku 2012 <,>
<br> - termínu návštěvy hodnotící komise vrámci soutěže Vesnice Jihočeské...
více
Zápis z VIIZO12.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 11.června 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Zdeněk L—iška,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Pavel—Seukueml <.>,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXXX XXXXX
<br> Hosté: -------------
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapísovatel: lng.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Volba výběrové komise pro výběrové řízení na dodavatele pro realizaci projektu „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Albrechtice a Drahonice“
<br> 5) Výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím podlimitním řízení „Kořenova čistírna odpadních vod pro obec Drahonice“ dle předloženého doporučení hodnotící komise <.>
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1! Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasováni: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedani - zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 3
<br> Ad 4) Volba výběrové komise pro výběrové řízení na dodavatele pro realizaci projektu „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Albrechtice a Drahonice“
<br> Starosta obce seznámil přítomné zastupitele o průběhu přípravy výběrového řízení na dodavatele p...
více
Zápis z VII/2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> “'“ 'kionan'ěhodně 30.července 2012 od 18,00 hódin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX Hosté: -------------
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtová opatření č.8/2012 a 9/2012 6) Výsledek zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Albrechtice a Drahonice" 7) Úvěrová smlouva na profinancování realizace projektů „Vše pro děti — obnova občanské vybavenosti obce Drahonice“ a „Kořenová čistírna odpadních vod Drahonice“ 8) Projednání záměru o dlouhodobém pronájmu nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví obce Drahonice 9) Zpráva kontrolního a finančního výboru za 2.čtvrtletí 2012 10) Oznámení o uzavření MŠ Drahonice v době letní prázdnin 2012 11) Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na předfinancování a spolufinancování projektu zaměstnávání OZP
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající") <.>
<br> Ad1 Schválení ro ramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXX XXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX Ad X) Kontrola usnesení z minulého zaseda
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání - zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z m...
více
Zápis z VIII/2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 27.srpna 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Jaroslav Castoral,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.Jaroslava
Dunovská,Mgr.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,Petr BrůžekOmluveni:
<br> Hosté:
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Jaroslav Castoral
<br> Zapisovatel: Ing.Castoralová Hana
<br> Program zasedání:
<br> 1) Úvod,schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Zpráva starosty
5) Rozpočtové opatření Č.10/2012
6) Zpráva kontrolního a finančního výboru za 2.čtvrtletí 2012
7) Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku na zajištění finanční spoluúčasti v rámci projektu "Zlatý
<br> vrch turistický"
<br> Zahájení zasedánízastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen.zastupítelstvo") bylo zahájeno v 18,00 hodin
starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen "předsedající") <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.K navrženému programu nebyly vzneseny
žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 6 proti: O zdržel se: O
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu - Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Jaroslav Castoral
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání - zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí <,>
že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> slavnostním vyhlášení výsledků Vesnice roku 2012 Jihočeského kraje v Řepici a převzetí
Cestného uznání za koncepční environmentální přístup při práci s dětmi <,>
<br> předání staveniště kořenové COV realizující firmě <,>
<br> dokončení a převzetí díla "Zateplení MŠ" v rámci projektu "Vše...
více
Zápis z IXI2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 24.září 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> ' Přítomni: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml„ Hosté: --------—---- <.>
<br> Ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel: lng.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření č.11/2012
<br> 6) Zrušení bodu č.11 2 usnesení č.VII/2012,konaného dne 30.července 2012
<br> 7) Výzva k úhradě zálohy na příspěvek na předfinancování a spolufinancování projektu zaměstnávání OZP pro DSO Zlatý Vrch
<br> 8) Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na projekt DSO BIanicko-otavského regionu „Kultura v regionu“
<br> 9) Výzva k úhradě zálohy na příspěvek na předfinancování a spolufinancování projektu zaměstnávání VPP pro DSO Zlatý Vrch
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelshIo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění.*
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plně-no <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - zasedání rady DSO Zlatý Vrch ze dne 6.9.2012 (mobilní tele...
více
Zápis z x12012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 26.listopadu 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: Václav Vokač,Jaroslav Castoral,XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Hosté: -------------
<br> Ověřovatelé zapisu: XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: lng.Častoralova' Hana
<br> Program zasedání:
<br> 1) Úvod,schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtová opatření č.1244/2012 6) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 3.čtvrtletí 2012 7) Výzva k úhradě zálohy na příspěvek na předfinancovaní a spolufinancování projektu zaměstnáváni OZP pro DSO Zlatý Vrch na 4.čtvrtletí 2012 8) Ceny za svoz TKO od 1.1.2013 9) Stanovení inventarizační komise 10) Zpráva z dílčí kontroly hospodaření obce v roce 2012 11) Zpráva z kontroly skolni inspekce v MS 12) Žádosti do Programu obnovy venkova 2013 a aktuálních grantových programů vypsaných krajským úřadem Jihočeského kraje 13) a) Návrh rozpočtu MŠ na rok 2013 b) Oznámení o vyřazení majetku MŠ c) Uzavření MŠ Drahonice v době vánočních prázdnin
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající") <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usneseni: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zapisu — XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo bere na vědomí a konstatuje,že usnesení ...
více
Přítomni:
<br> Zápis z XI/2012.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 21.prosince 2012 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Ing.Jaroslava Ounovská,Mgr.Jitka
Tomanová,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,Omluveni:
<br> Hosté:
<br> Ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXXXXXXXXX XXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
4) Zpráva starosty
5) Rozpočtová opatření č.15-16/2012
6) Územní působnost v MAS Vodňanská ryba
7) Sazebník za poskytované služby OÚ Orahonice platný od 01.01.2013
8) Aktualizace směrnic obce
9) Rozpočet na rok 2013 a rozpočtové výhledy v letech 2014 - 2019
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Orahonice (dále jen.zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18,00 hodin
starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen "předsedající") <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.K navrženému programu nebyly vzneseny
žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: O zdržel se: O
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu - Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání - zastupitelstvo bere na vědomí a konstatuje <,>
že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> schváleném rozpočtu OSO Zlatý vrch na rok 2013 <,>
<br> o vydání 2.zpravodaje obce,/
<br> o přípravách voleb prezidenta republiky <,>
<br> kontrolních dnech na stavbě kořenové čistírny vod Orahonice <,>
<br> o výběru místních poplatků za 2.pol.2012 <,>
<br> Stránka 1z 4
<br>
<br> o k...

Načteno

edesky.cz/d/5110296

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drahonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz