« Najít podobné dokumenty

Obec Drahonice - Zasedání zastupitelstva 2011

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drahonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

více
Zápis z II2011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 27.ledna 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX Hosté: ----------- Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXX XXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Aktuální žádosti o dotace
<br> 6) Příspěvky pro TJ — oddíl kopané & oddíl ledního hokeje,na rok 2011
<br> 7) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 4.čtvrtletí 2010
<br> 8) Zpráva o kontrole hospodaření příspěvkové organizace MŠ Drahonice za období říjen — prosinec 2009 a za rok 201 O
<br> 9) Výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Drahonice za rok 2010
<br> 10) Záměr prodeje pozemku p.č.917/2 v k.ú.Albrechtice
<br> 11) Různé: a) Zpráva velitele SDH Drahonice o stavu hasičské techniky a připravenosti jednotky obce
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad1 Schválení ro ramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 5
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> -...
více
Zápis z II1201 1.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 24.února 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Va'clav Tlapa,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX Hosté:
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXX,Ing.Dunovska Jaroslava
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Aktuální žádosti o dotace 6) Rozpočtové opatření (5.1/2011 7) Prodej pozemku p.č.917/2 v k.ú.Albrechtice 8) Zpráva kontrolního výboru za 4.čtvrtletí 2010 9) Různé:
<br> a) Žádost o povolení k pokácení stromů
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající").Ad1 Schválení ro ramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženěmu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželse: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXX,lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání —- zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - VPP — zametání chodníků a místních komunikací vAIbrechticích a Drahonicích,údržba a úklid mobilni techniky,oprava vývěsek v Albrechticích,oprava krytů větracích otvorů u podia v KZ,oprava a statické zajištění odpočinkové zóny pro cyklisty před Košatků <,>
<br> — přípravě žádosti o dotace — HZS,PRV,Stránka 1 z 4
<br> podání žádosti o dotaci do Programu...
více
/
<br> '/75"'Ě/+£ Á/Ú % q „a)./4 graf?/Ufa? ' Zápis z III/2011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 31.března 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXX Hosté: ------------- Ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Aktuální žádosti o dotace
<br> 6) Rozpočtové opatření č.2 3 3/2011
<br> 7) Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku na území obce Drahonice 8) Žádost o příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
<br> 9) Veřejně prospěšné práce
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení proqramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plnéno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - Zadání zpracování projektové dokumentace na rozšíření a obnovu veřejného osvětlení vobci Drahonice a Albrechtice
<br> - Prodeji pozemku p.č.917/2 v k.ú.Albrechtice
<br> Stránka 1 z 5
<br> - Zadání výroby slavnostního pra...
více
Zápis z IV12011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 28.dubna 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomní: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,Hosté: ----------- Ověřovatelé zápisu:
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření č.4/2011
<br> 6) Pohledávky po splatnosti z let 2004 a 2005
<br> 7) Záměr obce zařadit do majetku obce drobné sakrální a kulturní památky
<br> 8) Výsledek hospodaření obce za rok 2010
<br> 9) Zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2010
<br> 10) Závěrečný účet obce roku 2010
<br> 11) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č.915/2 v k.ú.Albrechtice
<br> 12) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 1.čtvrtletí 2011
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — lng.XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXX Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 5
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> o radě svazku DSO Zlatý Vrch z 29.3.2011 -— zaměstnanci VPP v rám...
více
Zápis z V12011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 26.května 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX Omluveni: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Hosté: ------------
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXW“ k? 0/57! V „ C271? &„ro/ _/1 /í'“ „/ Í; V
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> ' Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření č.5/2011
<br> 6) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.2/2011
<br> 7) Oznámení o uzavření MŠ v době letních prázdnin
<br> 8) Žádost MŠ Drahonice o udělení výjimky z počtu dětí na školní rok 2011/2012 9) Žádost o odkup části pozemku p.č.1001 v k.ú.Albrechtice
<br> 10) Zpráva finančního výboru za 1.čtvrtletí 2011
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu - XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 4
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o: - kontrole evidence obyvatel z Krajského úřadu (bez závad) <,>
<br> - jednání s lng.Sovinou o průběhu přípravy projektu na rozšíření kanalizace ...
více
Zápis z VII201 1.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 27.června 2011 od 19,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX Hosté: ---—--—----- Ověřovatelé zápisu: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: lng.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření č.6/2011 a 7/2011
<br> 6) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
<br> 7) Kanalizační řád obce
<br> 8) Statut fondu na obnovu vodohospodářské infrastruktury obce Drahonice 9) Záměr prodeje parcely č.1382/5 v k.ú.Drahonice
<br> 10) Poskytnutí neinvestičního příspěvku SDH Drahonice
<br> Zaháieni zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v19,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení proggmu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> A_d X) Kontrola usnesení z minulého zasedali
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 5
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - radách č.5 a 6 DSO Zlatý vrch (záměr prodeje internetové sítě svazku,provoz příkopové sekačky,provoz integrovaného systému biologicky rozložitelných odpadů,pokračování projekt...
více
Zápis z VII/2011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 1.září 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX ml.Hosté: ------------- Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.Hana Častoralova
<br> Program zasedání:
<br> 1) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření č.8/2011,9/2011 a 10/2011
<br> 6) Aktualizace územního plánu obce Drahonice
<br> 7) Zpráva kontrolního a finančního výboru za 2.čtvrtletí 2011
<br> 8) Prodej parcely č.1382/5 v k.ú.Drahonice
<br> 9) Volba výběrové komise pro vyhlášené výběrové řízení na zateplení Obecního úřadu Drahonice
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na d0plnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 4
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - Radě DSO Blanicko — otavský region ze dne 28.6.2011 (příprava projektu Turistům vstříc — mapy mikroregionu,mobiliář — odpočinkové sestavy pro cyklisty,přípravě setkání se slovenským svazkem Vlára—Váh,hasičské sout...
více
Zápis z VIII/2011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 26.září 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX Hosté: ---—---------
<br> Ověřovatelé zápisu: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření č.11/2011
<br> 6) Změna termínu pravidelných zasedání zastupitelstva obce
<br> 7) Stanovení inventarizační komise pro rok 2011
<br> 8) Výsledek výběrového řízení na dodavatele „Zateplení budovy Obecního úřadu“ 9) Oznámení o změně úředních hodin
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení grogramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 4
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - radě č.10 DSO Zlatý vrch (informace o projektu „Brnkačka" - možnost zaměstnání VPP,setkání se zástupci DSO Bělá — program,náklady,informace zjednání o prodeji internetové sítě) <,>
<br> - radě DSO Blanicko — otavského...
více
Zápis z IX1201 1.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 31.října 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX Hosté: ------------- Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br>._\
<br> Úvod,schválení programu
<br> )
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření č.12/2011
<br> 6) Záměr směny pozemků
<br> 7) Komunitní plánování — setkání s občany dne 15.10.2011
<br> 8) Aktualizace Místního programu obnovy venkova 2008—2013 a aktualizace Plánu rozvoje obce na roky 2008-2013
<br> 9) Žádosti do Programu obnovy venkova 2012
<br> 10) Žádosti do Programu rozvoje venkova — 14.Kolo
<br> 11) Dohoda o poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu DSO Zlatý Vrch — „Zlatý Vrch
<br> bezpečnější“
<br> 12) Dohoda o poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu DSO Blanicko-Otavský region „Turistům vstříc“
<br> 13) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 3.čtvrtletí 2011
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad1 Schválení ro ramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženěmu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usneseni: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupit...
více
Zápis z X12011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 28.listopadu 2011 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX.Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXX XXXXXX Hosté: ------------- Ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel: lng.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Zpráva kontrolního výboru za 3.čtvrtletí 2011 6) Směna pozemků
<br> 7) Návrh rozpočtu MŠ Drahonice na rok 2012
<br> 8) Uzavření MŠ Drahonice v době vánočních prázdnin 2011
<br> 9) Záměr obce Drahonice zařadit do majetku obce drobné sakrální a kulturní památky 10) Rozpočtové opatření č.13 a 14/2011
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Předsedající přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plnéno <.>
<br> Stránka 1 z 5
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - radě č.12 ze dne 25.10.2011 DSO Zlatý vrch (informace o průběhu realizace projektu POV 2011,návrzích na projekty do POV 2012 — vytvoření místního značení + nákup mobiliáře X nákup komunální a zahrad...
více
Zápis z XII2011.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 28.prosince 2011od 1S,_0_0 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>
<br> Hosté: ----—----—--
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatel: lng.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočet na rok 2012 a rozpočtového výhledu na roky 2013-2018
<br> 6) Rozpočet MŠ Drahonice na rok 2012
<br> 7) Zpráva z dílčí kontroly hospodaření obce v roce 2011 a přijetí nápravného opatření
<br> 8) Žádost DSO Zlatý vrch o prodloužení lhůty splatnosti poskytnutých finančních návratných výpomocí
<br> 9) Rozpočtové opatření č.15/2011
<br> 10) Aktualizace směrnic obce
<br> 11) Ceny za svoz TKO v roce 2012
<br> 12) Žádost TJ Drahonice — oddíl ledního hokeje o převod části nevyčerpaného příspěvku na činnost na rok 2011 do následujícího roku 2012
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo") bylo zahájeno v18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „Předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schváleníprogramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasováni: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Předsedající přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> Starost...
o ochraně veřejného pořádku na území obce Drahonice
Obec Drahonice
Obecně závazná vyhláška č.1/2011
<br> o ochraně veřejného pořádku na území obce Drahonice
<br> Zastupitelstvo obce Drahonice se na svém zasedání dne 31.3.2011 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm.a),c) a d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením § 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb <.>,na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhlášku“):
Část I
<br> Základní ustanovení
<br> Čl.1
<br> Základní pojmy a ustanovení
<br> (1) Veřejný pořádek na území obce je souhrn pravidel chování na veřejnosti,jejichž zachování je podmínkou klidného,pokojného a spořádaného soužití občanů i návštěvníků obce,uplatňování jejich práv,ochrany osob,majetku a zdraví <.>
<br> (2) Veřejným prostranstvím jsou všechny návsi,ulice,tržiště,chodníky,veřejná zeleň,parky,a další prostory přístupné každému bez omezení,tedy sloužící obecnému užívání,a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru <.>
<br> (3) Veřejnou zelení se pro účely této vyhlášky rozumí ucelené soubory stromů,keřů,travnatých a květinových ploch,ojediněle rostoucí stromy,trávníky,květinové záhony a nádoby se zelení nacházející se na veřejných prostranstvích.Součástí této zeleně jsou též příslušná doplňková zařízení,jako např.pergoly,lavičky,dětská hřiště apod <.>
Část II
<br> Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
<br> Čl.2
<br> Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a povinnosti osoby,která psa doprovází
<br> (1) Na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce,která jsou vymezena platným územním plánem,je umožněn pohyb psů pouze na vodítku nebo s náhubkem.Splnění této povinnosti zajišťuje osoba,která psa doprovází <.>
(2) Osoba,která psa doprovází,je povinna zabránit vstupu psa na zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti – herní prvky ve veřejné zeleni a veškerá sportovní hřiště <.>
(3) Osoba,která psa doprovází,je povinna neprodleně odst...

Načteno

edesky.cz/d/5110293

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drahonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz