« Najít podobné dokumenty

Obec Drahonice - Zasedání zastupitelstva 2010

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drahonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

více
Zápis : Ií2010.veřeíného zasedání zastupiteístva obce Drahonice,konaného dne 1.února 2010 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX.XXXXX XXXXXX.Jaroslav Castoral.XXXXX XXXXXXXX.XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: ---— Hosté: —--—- Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod.schválení programu 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtové opatření č.1812009 6) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 4.čtvrtletí 2010 ?) Spisový a skartačnl řád OÚ Drahonice 8) Stanovení výše nájmu za užití společenské místnosti v Albrechticích 9) Výsledek hospodaření příspěvkové organizace MŠ Drahonice za rok 2009 10) Příspěvky TJ Drahonice na rok 2010 11) Různé: a) Žádost velitele SDH Drahonice o prominutí nájmu za sál KZ Drahonice pří pořádání Silvestrovské zábavy 2009 b) Stanovisko ke stavbě vodní nádrže na parcele č.85011 v k.ú.Albrechtice - Kunšov c) Žádost firmy Elektrotrans a.s.o vyjádření k vedení 400W TR Kočín - TR Přeštice cl) Pronájem společenské místnosti v Albrechticích firmě Skanska DS.a.s.při akci odbahnění Aíbrechtického rybníka
<br> Zasedání řídil starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX <.>
<br> Ad X) Úvod,schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval.že veřejné zasedání bylo řádné svoláno a je usnášení schopné.Dále seznámil přítomné s navrženým programem zasedání.Nikdo zpřítomných navržený program nedopíníl o další body.proto starosta obce vyzval zastupitele ke schválení programu v navrženém znění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schvaluje program zasedání v navrženém znéní <.>
<br> Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržeíse: 0
<br> Ad 21Volba ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu: Liška Zdenek.XXXXXXXX XXX
<br> Stránka X z X
<br> pp X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl ...
více
Zápis z |I12010.veřeiného zasedání zastupitelstva obce Drahonice <,>
<br> konaného dne 1.března 2010 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX.XXXXXX XXXXX.XXXX XXXXXX.XXXXX XXXXXX.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX.XXX XXXXXXXX
<br> Hosté: —-—-—
<br> Ověřovatelé zapisw
<br> Zapísovatel: lng.Hana Častoralova
<br> Program zasedání:
<br> 1) Úvod.schvaleni programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usneseni z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtové opatření č.119010 6) Závěrečný účet 2009 ?) Bezúplatný převod pozemků pod chodníky z vlastnictví státu na obec Drahonice 8) Žádost Ing.Kotrby o provedení probírky náletových drevin na pozemku parc.č.12952 v k.ú.Drahonice nad koupalištěm 9) Různé: a) Zpráva velitele SDH Drahonice b) Žádost o dotaci do GP KÚ JČ kraje — Rekonstrukce stavajicich sportovišť
<br> Zasedaní řídil starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX <.>
<br> Ad X) Úvod,schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval,že veřejné zasedání bylo řádné svoláno & je usnášení schopne.Dale seznámil přítomné s navrženým programem zasedani.Nikdo zpřítomných navržený program nedoplnil o další body.proto starosta obce vyzval zastUpitele ke schválení programu v navrženém zněnl <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce (dále jen.<.> ZO") schvaluje program zasedani v navrženém znění <.>
<br> Hlasováni: pro: 6 proti: 0 zdržel se: O
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obcejmenoval ověřovatele zápisu: XXXXXX XXXXX,Castoral Jaroslav
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání - zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí.že usneseni z minulého zastupitelstva je průběžně plnéno <.>
<br> Stránka 1 z 3
<br> Ad 41 Zpráva starosgr
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - Podání žádosti o dotaci na 5 pracovníků na veřejné proapěsne práce na Úřad práce ve Strakonicích (prostřednictvím DSO Zlatý Vrc...
více
Zápis z |Ilř2010.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice.konaného dne 8.dubna 2010 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX.vaclav Ttapa,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXX XXXXXXXX Hosté: Moudrýr Josef mí <.>,XXXXXX XXXXXX ml <.>,Castoral Ondřej Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX.XXXXXX XXXX
<br> Zapisovatel: Ing.Hana Castoralová
<br> Program zasedání:
<br> 1) Úvod.schválení programu
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 4) Zpráva starosty
<br> 5) Rozpočtové opatření (5.29010
<br> 6) GP na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje.1.výzva - nákup dopravního automobilu pro SDH Drahonice
<br> 7) OPŽP — projekt na zateplení MŠ.výměnu oken a dveří a pořízení plošného zemního kotektoru <.>
<br> 8) Vyjádření k navrhované změně územního plánu obce Skocice
<br> 9) Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou (MMR) — projekt na obnovu komunikací obce
<br> 10) Různé:
<br> 3) Projednání problému vyvážení odpadu při odbahňovaní Albrechtického rybníka
<br> Zasedání řídil starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX
<br> Ad X! Úvod,schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval,že veřejné zasedání bylo řadně svoláno a je usnášení schopné.Dále seznámil přítomné snavrženým programem zasedání.Nikdo z přítomných navržený program nedoplnil o další body,proto starosta obce vyzval zastupitele ke schválení programu v navrženém znéní <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce (dále jen.<.> ZO") schvaluje program zasedání v navrženém znéní <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržeíse: 0
<br> Ad 21 Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minglého zasedá—ni
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedani — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí.že usnesení z minulého zast...
více
Zápis z Nl2010.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 3.května 2010 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX.XXXXXX XXXXX.Jaroslav Častorat,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX Hosté: XXXXX XXXXX Ověřovatelé zapiSU: XXXXXXXX XXX.Častoraí Jaroslav
<br> Zapisovatet: Ing.Hana Castoraíová
<br> Program zasedání:
<br> 1) Úvod,schválení programu 2) Volba ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtové opatření č.32010 6) Žádost o změnu územního plánu obce ?) Žádost do GP Opravy a rekonstrukce mateřských škol 8) Různé: a) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 1.čtvrtletí 2010
<br> Zasedání řídil starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX <.>
<br> Ad X) Úvod,schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval.že veřejné zasedání bylo řádné svoláno a je usnášení schopné.Dale seznámil přítomné snavlženým programem zasedani.Nikdo zpřítomných navržený program nedoplnlí o další body.proto starosta obce vyzval zastupitete ke schválení programu v navrženém znění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce (dále jen „ZG-") schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasováni: pro: 7 proti: 0 zdržel'se: O
<br> Ad 2) Volba ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obce jmenoval ověřovatele zapisu -— XXXXXXXX XXX.Častoraí Jaroslav
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedani — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně píněno <.>
<br> Stránka 1 z 3
<br> Ad 41 Zpráva starosg
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - Pokračování odbahnění rybníka v Albrechticích a problémech s tím souvisejících — bude nadále řešeno a jednáno se zástupci realizátora akce o zlepšení podmínek pro místní občany
<br> - Zpracování projektové dokumentace k opravám místních komunikací řešených při minulém zasedání (bod 9.zasedání č....
více
Zápis z Ví201 D.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 7.června 2010 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX.XXXXXXXX XXXXXXXX.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX.XXX XXXXXXXX.XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX.XXXXXX XXXXX Hosté: --——-—-— Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu 2) Volba ověřovatelů zá pisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtové opatření č.4r2010 6) Oznámení o uzavření MS v době letních prázdnin ?) Žádost MŠ Drahonice o udělení výjimky z počtu dětí na školní rok 2010í2011 8) Školné v MŠ Drahonice od 1.9.2010 9) Žádost občana obce 0 návratnou půjčku finančních prostředků 10) Různé: a) Oznámení o ukončení rekultivace skládky \: Kopaninách b) Investiční nabídka ČP Invest
<br> Zasedání řídil starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX <.>
<br> Ad XX Úvod,schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval,že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.Dále seznámil přítomné s navrženým programem zasedání.Nikdo zpřítomných navrženy program nedoplnil o další body,proto starosta obce vyzval zastupitele ke schválení programu v navrženém znení <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce (dále jen.<.> ZO“) schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasováni: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 21Volba ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Stránka X z X
<br> Ad XX Kontrola usnesení z min—ulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plně—no <.>
<br> Ad 4) Zpráva sta rosy
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - Oprava skel autobusové zastávky Albrechtice - VPP — údržba veřejné zeleně — Informace o pozvání Ražickeho divadelního spolku na pátek 2.7....
více
Zápis : Vll2010.veřejného zasedání zastupitelstva obca Drahonice,konaného dne 12.července 2010 od 19,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: Vácíav Toman.Jaroslav Castoral.XXXXXX XXXXX.XXX XXXXXXXX.XXXXXX XXXXX.Zdenek Liška,XXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX,Hosté: XXXXX XXXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXX XXX.XXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel; lng.Hana Castoraíová
<br> Program zasedání:
<br> 1) Úvod,schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtové opatření č.52010 6) Zpráva o dotacích v roce 2010 ?) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 8) Různé: a) Zprava finančního a kontrolního výboru za 2 čtvrtletí 2010
<br> Zasedaní řídit starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX.A_d XX Úvod.schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval,že veřejné zasedani bylo řádné svoiáno a je usnášenl schopne.Dále seznámil přítomné s navrženým programem zasedání.Nikdo z přítomných navržený program nedoplnil o další body,proto starosta obce vyzval zastupitele ke schválení programu v navrženém znení <.>
<br> Usneseni: Zastupitelstvo obce (dále jen.<.> ZO") schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasováni: pro: 7 proti: 0 zdržel se: O
<br> Ad 2! Volba ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXXXX XXX,XXXXX XXXXXX
<br> Ad X! Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání- zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněna <.>
<br> Stránka 1 z 3
<br> Ad 4) Zpráva starosy
<br> Starosta obce informoval přítomné o:
<br> - Sečení veřejné zelené
<br> !
<br> Údržba veřejných prostranství
<br> Připrava pomníku pro obnovu (vytrhaní keřů.ořezání sloupků)
<br> Nutna oprava Multicaru
<br> ZO zpravu starosty bere na vědomí <.>
<br> Ad 5) Rozpočtové opatření č.51201 0
<br> Účetní obce seznámila přítomné zastupitele s r...
více
Zápis z VII/2010.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 9.září 2010 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXX,Hosté: ————————— Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání: ' _
<br> X) Úvod,schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtové opatření č.6/2010 a 7/2010 6) Podání žádosti o dotaci do Programu „Zelená úsporám pro veřejné budovy“ 7) Investiční příspěvek DSO Blanicko-otavskému regionu na aktualizaci programu MISYS a integraci ÚPO do MISYS 8) Zpráva finančního a kontrolního výboru za 2.čtvrtletí 2010 9) Různé: a) Nabídka služeb Oblastní charity Strakonice
<br> Zasedání řídil starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX <.>
<br> Ad X) Úvod' schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval,že veřejné zasedání bylo řádné svoláno aje usnášení schopné.<.> Dále seznámil přítomné s navrženým programem zasedání.Nikdo z přítomných navržený program nedoplnil o další body,proto starosta obce vyzval zastupitele ke schválení programu v navrženém znění.'
<br> Usneseni: Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2 Volba ověřovatelů zá isu »»
<br> Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu — XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX Žgaý &ZÍÁ/ZL/Č
<br> / /
<br> Stránka X z 4
<br> Ad 3! Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Ad 4) Zpráva starosty Starosta obce informoval přítomné o: - Sečení veřejné zeleně a údržba veřejných prostranství - Dokončení obnovy pomníku na návsi včetně okolního asfaltu - Oprava...
více
Zápis z VIII/2010.veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 11.října 2010 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu Přítomní: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX Omluveni: XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX Hosté: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Úvod,schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Zrušení smlouvy o pojištění majetku s Českou pojišťovnou a úhrada nedoplatku 6) Rozpočtové opatření č.8/2010 a 9/2010 7) Zpráva z dílčí kontroly hospodaření obce v roce 2010 8) Novelizace vnitřní směrnice obce č.5 — Oběh účetních dokladů,metody účtování,archivační řád,podpisové vzory 9) Inventarizační komise pro rok 2010 10) Výsledek výběrového řízení na dodavatele Rozšíření veřejného osvětlení v obci Drahonice 11) Různé: a) Výlov návesního rybníka v Drahonicích v roce 2010 b) Prodloužení smlouvy pracovníkům VPP
<br> Zasedání řídil starosta obce Drahonice XXXXXX XXXXX <.>
<br> Ad X) Úvod,schválení programu
<br> Starosta obce XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a konstatoval,že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a je usnášení schopné.- Dále seznámil přítomné s navrženým programem zasedání.Nikdo z přítomných navržený program nedoplníl o další body,proto starosta obce vyzval zastupitele ke schválení programu v navrženém znění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce (dále jen „ZO“) schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Ad 2) Volba ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obce jmenoval ověřovatele zápisu - XXXXXX XXXXX,XXX XXXXXXXX
<br> Ad X) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Starosta obce přednesl usnesení z minulého zasedání — zastupitelstvo konstatuje a bere na vědomí,že usnesení z minulého zastupitelstva je průběžně plněno <.>
<br> Stránka 1 z 5
<br> Ad 4) Zpráva starosty
<br> ...
více
[ZÁPIS 2 www.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHONICE j
<br> Zápis z IX12010.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 29.listopadu 2010 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX ml <.>,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> Omluveni: XXXX XXXXXX Hosté: Ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Zapisovatel: lng.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Zahájení a schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtová opatření 6) Prodloužení lhůty splatnosti finančních návratných výpomocí pro DSO Zlatý Vrch 7) Delegování zástupce projednání s DSO Zlatý vrch 8) Změna termínu pravidelných zasedání zastupitelstva obce 9) Změna cen vodného na rok 2011 10) Návrh rozpočtu na rok 2011 11) Projednání Místního programu obnovy venkova pro roky 2010 — 2013 vypracovaného DSO Blanicko— Otavský region 12) Různé a) Stanovení ceny za příležitostný prodej říčního písku b) Zpráva finanční a kontrolní komise za |||.čtvrtletí 2010 c) Zpráva z dílčí kontroly hospodaření obce v roce 2010 d) Prodej sněhové radlice (nepotřebný majetek obce) e) Ustanovení kulturní komise f) Zabezpečení zahrady MŠ 9) Projednání dotazů položených v rámci diskuze na ustavujícím zasedání obce
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad 1) Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženému programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění.Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Stránka 1 z 7
<br> [ZÁPIS 2 www.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHONICE ]
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> P...
více
[ZÁPIS z X/2010.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHONICE ]
<br> Zápis z X/2010.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahonice,konaného dne 30.prosince 2010 od 18,00 hodin v budově Obecního úřadu
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX,Mgr,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX mi <.>,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX <,>
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXX Hosté: Ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatelr Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X) Zahájení a schválení programu 2) Jmenování ověřovatelů zápisu 3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 4) Zpráva starosty 5) Rozpočtové opatření č.12/2010 6) Rozpočet na rok 2011 a rozpočtového výhledu na roky 2012-2013 7) Obecně závazná vyhláška č,1/201O o místních poplatcích 8) Obecně závazná vyhláška č.2/2010 o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Drahonice 9) Neinvestiční příspěvek pro DSO Zlatý Vrch na opravu internetově sítě 10) Vnitřní směrnice obce č.1 -10 11) Podání žádosti do POV 2011 12) Příspěvek pro DSO Zlatý Vrch na spolufinancování projektu „Nákup komunální techniky“ (POV 2010) 13) Různé a) Návrh rozpočtu MŠ na rok 2011 b) Ceny za svoz TKO od 1.1.2011
<br> Zahájení zasedání zastugitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Drahonice (dále jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00 hodin starostou obce p.Václavem Vokáčem (dále jen „předsedající“) <.>
<br> Ad1 Schválení ro ramu
<br> Předsedající seznámil přítomné snávrhem programu.Knavrženěmu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání v navrženém znění <.>
<br> Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdrželse: 0
<br> Ad 2) Jmenování ověřovatelů zápisu
<br> Předsedající jmenoval ověřovatele zápisu — Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Stránka X z X
<br> íZÁPlS z X/2010.VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRAHONICE ]
<br> Ad 3) Kontrola usnesení z minulého zasedá...

Načteno

edesky.cz/d/5110291

Meta

Pronájem   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drahonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz