« Najít podobné dokumenty

Město Bakov nad Jizerou - VV - Oznámení obecné povahy - kůrovcová kalamita

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bakov nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - oznámení obecné povahy
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 33 ?B “20 20-lulZE—1 621 2
<br> Spisovámčk „tmavou-16212 lillilililiilllIllliillilliiiiiIiilililliilllllll Č.j.: 3378412020-MZE-16212 m19000019343251 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bin©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 6317,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 27.7.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.28911995 Sb.<.> o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.50072004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110i2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:
<br> |.Příloha č.1 opatření obecné povahy č.].1711072020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> II.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> III <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].1711012020—MZE-16212 ze dne 2.4.2020,které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna územní působností_opatření) bylo nezbytné přistoupit zdůvodu změny kalamitní situace v lesích na území CR od doby vydání opatření obe...

Načteno

edesky.cz/d/5109544

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bakov nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz