« Najít podobné dokumenty

Obec Kobylnice (Kutná Hora) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -přechodná úprava provozu na silnici III/3278

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kobylnice (Kutná Hora).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy.pdf
*MUKHSP06712072 *
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
<br> SPIS.ZN.: MKH/176342/2021/02
PORR a.s <.>
Dubečská 3238
100 00 Praha
<br>
<br>
Č.J.: MKH/187510/2021
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@kutnahora.cz
<br>
<br>
DATUM: 8.12.2021
<br>
<br>
<br>
V EŘEJ N Á V YHL Á Š KA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě
podání,které dne 16.11.2021 podala společnost
<br> PORR a.s <.>,IČO 43005560,Dubečská 3238,100 00 Praha <,>
kterou zastupuje společnost 3K značky s.r.o <.>,IČO 25056271,Jiráskova 1519,251 01 Říčany <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu odklonu dopravy nad 10 tun v souvislosti s úplnou
uzavírkou silnice II/125 v Kolíně toto opatření obecné povahy,kterým podle § 77 odst.1 písm.c) zákona
o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/3278 v obci Kobylnice v souvislosti s uzavírkou mostu ev.č <.>
125-034 na silnici č.II/125 v Kolíně (stavba: II/125 Kolín,most ev.č.125-034 přes Labe),z důvodu omezení
průjezdu vozidel nad 10 tun,spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení v rozsahu dle
předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření obe...

Načteno

edesky.cz/d/5109376

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kobylnice (Kutná Hora)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz