« Najít podobné dokumenty

Obec Pustá Kamenice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustá Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Příloha č.1
<br> Schémata pro označování pracovních míst
<br> Schéma č.1.1.: V 's rav vozovek emulzí a kamenivem — v obci
<br> AIS
<br> A8
<br> E13
<br> E4
<br> A 8+E 13+E 4 „„ ponechat
<br> A
<br> Výsprava emulzí & kamenivcm
<br> lkm
<br> min.24 hod.do doby odstranění volného kameniva
<br> vozidlo vybavené majákem a pro sil.1.tříd vždy navíc světelnou rampou či šipkou typu B nebo uzavírkovou
<br> tabulí typu H
<br> Výsprava emulzí
<br> & kamenivem
<br> lkm
<br> ]
<br> 435
<br> E :: V).E'
<br> E
<br> A 8+E 13+E 4 — ponechat min.24 hod.do doby odstranění
<br> volného kameniva
<br> min.50 m
<br> AIS
<br> 4/14
<br> Příloha č.1
<br> Schéma &.1.2.: V 's rav vozovek emulzí a kamenivem - mimo obec
<br> A 15 A B Na (70) ©
<br> — vždy na silnicích I.t'íd
<br> A 8
<br> E 13 Výsprava emulzí & kamenivem
<br> E 4 3 km *
<br> B 203 (50)
<br> - vždy na silnicích 1.tříd
<br> A 8+E 13+E 4 — ponechat min.24 hod.do doby odstranění volného kameniva
<br> B 20b (50) _ 20 m - vždy na silnicích 1.tříd
<br> min.200 m
<br> B 20b (50) — 20 m — vždy na silnicích [.tříd
<br> vozidlo vybavené majákem a pro sil.[.tříd vždy navíc světelnou rampou či šipkou typu B nebo uzavírkovou tabulí typu II
<br> oblastÉ nzohyblíivéiiozpracovního míša-umana km
<br> ÝSPW“ fimuni A 8+E 13+E 4 — ponechat “ “mmm min.24 hod.do doby 3 km odstranění volného ' kameniva
<br> © B 202 (50) - vždy
<br> na silnicích 1.tříd
<br> A V
<br> © B 205.(70) _ vždy na silnicích I.tříd
<br> min.200 m
<br> 5/14
<br> Příloha č.1
<br> Schéma č.2.1.: lýspravv vomek olalovanou :livičnou směsi s ří adn 'm frézováním
<br> poruchy — v obci
<br> A 15 A 73 E 4 1 km E 13 Frézování vomvky
<br> A 7a+E 4 „ ponechat
<br> do doby dokončení opravy + E 13 — osazena pouze
<br> v případě frézování povrchu
<br> |s—
<br> „*
<br> min„ 50 rn
<br> Dopravní kužely budou použity pouze při pokládce
<br> vozidlo vybavené majákem a pro sil.1.tříd vždy navíc světelnou rampou či šipkou typu B nebo uzavírkovou
<br> tabulí typu 11
<br> Frézování vozovky
<br> A 7a+...
bez názvu
1
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA
<br> odbor dopravy
Palackého náměstí 160,572 01 Polička
<br> úřadovna: Nádražní 304,572 01 Polička
<br> Sp.zn.: MP/29498/2021 V Poličce dne 06.12.2021
<br> Č.j.: MP/29722/2021
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXX DiS <.>
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> Email: urad@policka.org
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Městský úřad Polička,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle § 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "zákon o silničním provozu") <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy v souladu s ust.§ 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen "správní řád"),které bylo zahájeno
<br> na základě žádosti,kterou podala dne 02.12.2021 Správa a údržba silnic Pardubického kraje <,>
<br> IČO: 00085031,se sídlem Doubravice 98,533 53 Pardubice (dále jen "žadatel") o stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,z důvodu provádění prací běžné údržby <,>
<br> na území správního obvodu města Poličky,pro období roku 2022,v souladu s ustanovením
<br> § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a po předchozím písemném vyjádření
<br> příslušného orgánu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,Územního odboru
<br> Svitavy,Dopravního inspektorátu,vydaného pod č.j.KRPE-93942-1/ČJ-2021-170906
<br> dne 03.12.2021,podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v u j e
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu a jeho prováděcí
<br> vyhlášky MDS č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
<br> komunikacích (v platném znění),dopravní značení a zařízení pro přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích II.a III.třídy na území správního obvodu města Poličky <.>
<br> Důvod stanovení:...

Načteno

edesky.cz/d/5109209

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustá Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz