« Najít podobné dokumenty

Obec Čechtín - Městský úřad Třebíč, odbor dopavy a komunálních služeb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čechtín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_987233623_1_Třebíč_ORP_-_pracovní_místa
' ' autentický giokumeng
<br> Schéma Bl1
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením <.>
<br> 09 339—,<.>.<,>
<br> GLV
<br> příčná uzávěra jedno-strannými
<br> % _směrovaclmideskamí
<br> L odstup" podélně 1-2m příčně 0,6 — 1 rn
<br> podélná uzávěra oboustrannýmí směrovacímí deskami odstup max.10 m
<br> “ 5,0" m)
<br> čne
<br> 5,5 (vyjlme
<br> „J 1
<br> příčná uzávěra jednostrannýmí
<br> směrovací'mi deskami
<br> odstup podélně 1 < 2 m příčně 0,6 - 1 m
<br> výstražná světla typu 1 na každé
<br> směrovací desce
<br> 1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích „5 pruhů.chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle 003 50 schématBM 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> 62 TP 68 l 2015
<br> LQDIQLLQLíumen; ie so učásíí svsgému TP online Byl vytvořen v elektronické podobě (ako [ed/n v“ auleau'ckv' dokumeaL
<br> na 200— <.>
<br> ' sw '
<br> šiíaxzéao
<br> 2)
<br> A15
<br> cca 50
<br> Schéma B/2
<br> Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.Zúžení vozovky najeden jízdní pruh <.>
<br> příčná uzávěra zábranou minimálné3výstražnásvětlatypu1
<br> podélná uzávěra obou-strannýmí směrovaclmideskamí odstup max.10m
<br> podélná uzávěra zábradlím na siraněchodníkulstezkyprocyklisty
<br> příčná uzávěra zabranou minímálně3výstražnásvěílatypu1
<br> 1) může být ve výjimečných případech menší (víz kap.6.1.2.)
<br> 2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů,chod—níků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat 5/1 6 až 8/20
<br> vzdálenosti v metrech
<br> _TF' esa/21015
<br> 993
<br> 09-09 (sza otrav) aim
<br> (:
<br> a
<br> ?
<br> BZlb (nebo 826)
<br> A15
<br> 30-50
<br> max.50
<br> 30-50
<br> 50-70
<br> Schéma 515.1-
<br> Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> výstražné světlo typu 1
<br> nebo značka umístěna na iluorescenčním žlutozeleném podkladu,v protisměru shodně
<br> příčná uzávěra zábranou minimál...
Opatření_obecné_povahy_přechodná_úprava_pro
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 100058/21 - SPIS 240/2022/PJ V Třebíči 10.01.2022
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb (dále jen „správní orgán“) <,>
příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích,a dále podle ust.§ 171 a § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím
projednání a písemném stanovisku č.j.KRPJ-125713-1/ČJ-2021-1600DP-AUG vydaném
dne 26.11.2021 dotčeným orgánem,kterým je Policie ČR,KŔ policie Kraje Vysočina,územní
odbor vnější služby,dopravní inspektorát Třebíč ve smyslu § 77 odst.2 písm.b) zákona o
silničním provozu <.>
Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním
provozu
<br>
stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy a místních komunikacích ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč,umístěním souboru dopravních značek v
rozsahu grafických příloh,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Důvod: označení pracovních míst žadatele při provádění údržbových a dalších prací
podobného charakteru dle přiložených obecných schémat B/1,B/2,B/5.1,B/8,B/9,B/24 <,>
B/25.1,C/2,C4,C/6,C/11,C/13,C/14 v souladu s obecnými schématy uvedenými v TP 66 –
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
<br>
Platnost stanovení: od 1.4.2022 do 31.3.2023
<br>
O přechodno...

Načteno

edesky.cz/d/5109199

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Čechtín
25. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
15. 01. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Čechtín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz