« Najít podobné dokumenty

Praha 12 - OOP - U Kamýku, Durychova v Praze 4 - Kamýku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 12.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22_0032 situace.pdf
Sóúhlášé—sta' _ 525 odst.soka; 577 odst.1c)zák_
<br> ?
<br> a
<br> Výstavba nesvěteiných technologií „.<.>." ' Mirun-m nm Pnstreš ky 3332 <.>
<br>.Mun-a.728438_Kamvk """“" untkusw: 5m <.>,„„
<br> IECHND C1 mg.m; 0 Maa“ mo PMH
<br> “EM mg Enki knuh'mská m.“.„„ ' “T.:-Tnnššlr'zw »; wmlum M'MWIMIM KON'ÍlULW-il \DI- Čili Ěmm wm mm:: unum „mama unum m.<.>.<.> : ;nluw W291i ID:" 11250 “DIČ Hlavu! | mm u Gum nm.:.na A2 _ C1
<br> „
<br>,„- „ 1% ".Ú- Viď
<br> V'
<br> co 3' % Š' <.>
<br> (&.V _ ' čímsi St:)zák.č.13/19 Sb <.>
<br> \ \ Výstavba nesvčtelných technologii wm ) \
<br> W.<.>.—.<.>.<.> w- <.>,mmm.<.> Přístřesky hubnu—nn mem.<.>.<.> 728438__Kamýk “"“"" '“ ruzna www imblwetiim vscunolomt F\_!Š!_Clllloua „.mmm-oc Mesu „„ FRAM _ňiwa- _.„„.<.> '."zášpmm m.m- :nulmuu “"-Jm : ; _:„mmm nonum- ' M MW :: “"T““lm'“ In; um: tm mu.-„n.“ ""““ „„W \ unu-mmm mim-u ;;.<.>.gama-Š.; " V V | 06mm zum ; msu | “usi \ "mm "V“ * čsu iu man-1 ao A2 C1 E \
<br> Příloha Číslo:
<br> /_
<br> ke spisu
<br> mhuhm-wlmvmnoůmo KMMWMMDMCNJiWHM !,<,> __ _,lin!
<br> Souhlasné síano 525 odst.Bc)zák.č.$77 odst.1c)zák.č <.>
<br> Výstavba nesvětelných technologií Wimm- Přístřešky 223.222;
<br> 728438_Kamýk
<br> "hiv mtmr ! E '."h“" Ilíl—INGLUGIE (Lin_lnmmwm HLAVNIHO MĚSTA
<br> mo.— !IÍSUL ml.Enki Koul' hm" mmmmvll.: „.<.>.XXX XXX
<br> cnw "mufťhťi unllum
22_0032.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR DOPRAVY
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 12,Úřad městské části,sídlo: Generála Šišky 2375/6,143 00 Praha 4
Tel.244 028 111,e-mail: podatelna@praha12.cz,url: www.praha12.cz,IDDS: ktcbbxd
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.2000762389/0800; IČO: 00231151; DIČ: CZ00231151
<br> +NQ23Y11Q2[MG+
<br> Vaše značka:
Č.j.:
Sp.Zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Praha dne:
<br> -
P12 2267/2022 ODO/Ře
P12 715/2022 ODO
Ing.Řezáč
244 028 514
rezac.jan@praha12.cz
14.1.2022
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad městské části Praha 12,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy dle ust.§ 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,ve znění p.p <.>,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy a podle ust.§ 171
- § 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti doručené
dne 4.1.2022
<br>
vydává
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br>
opatření obecné povahy –
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacích: I.Durychova,II.Durychova,III.U Kamýku
v Praze 4 - Kamýku,spočívající v umístění přechodného dopravního značení dle přiložené dokumentace,která je
nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu I.20.1.2022 – 21.1.2022,II.25.1.2022 – 26.1.2022,III.25.1.2022 –
26.1.2022,za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského
ředitelství policie hl.m.Prahy,odboru služby dopravní policie,Kongresová 2,140 21 Praha 4,pod č.j.:
KRPA-5710-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 4.1.2022,vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se...

Načteno

edesky.cz/d/5109152

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 12      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz