« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Výroční zpráva za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2021
o činnosti obce Velenice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) <.>
<br>
<br>
<br> a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> - počet žádostí o informace del InfZ,které obec obdržela v roce 2021: 3
<br> - počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
<br>
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
<br>
<br> c) opis podaných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
<br> povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů <,>
<br> které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením o právech a
<br> povinnostech podle tohoto zákona,a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a
<br> nákladů na právní zastoupení
<br> - žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí
<br> žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2021 vydán
<br>
<br> d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
<br> výhradní licence
<br> - výhradní licence v roce 2021 nebyly poskytnuty
<br>
<br> e) počet stížností podaných podle § 16a InfZ,důvody jejich podání a stručný popis způsobu
<br> jejich vyřízení
<br> - žádné
<br>
<br> f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
<br> - obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její
<br> působnosti dle InfZ,žádosti je možné podávat ústně nebo písemně adresovat jak na
<br> adresu obecního úřadu,tak na elektronickou podatelnu obce,žádost musí splňovat
<br> náležitosti § 14 InfZ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Velenicích dne 14.1.2022.XXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce Velenice
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5109038

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
24. 11. 2022
23. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz