« Najít podobné dokumenty

Město Zliv - VV - rekonstrukce VO 3. etapa obec Mydlovary

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zliv.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

E02 - SITUACE 2.CAST.pdf
bez
<br> 1547 5
<br> 1551/2
<br> CG
<br> 5514/1 1561/13
<br> 1547/2 47/3
<br> 1542/3
<br> bez čp/če 1542/2
<br> VÝLOŽNI< UD 1 eso-1000
<br> ANAHZA V cca 60cm _ UTNO PROVÁDĚT VÝKOP RUČN
<br> 1542/4
<br> 1542/5
<br> 1561/58
<br> VJEZD _ v EZD ZATRAV.DLAŽBA AMKOVÁ DL
<br> JEZD —ZELENÁ P.“
<br> PŘECHOD KOŘENOVĚHO SYSTÉMU PROVÉST PODVRTEM - 2x 10m
<br> &
<br> 1551/1
<br> Vypracoval ELEKTRO Sobíšek
<br> V - XXXXXX VANAS DiS.MARTIN VANAS DIS' XXX XX Č.Budějovice,Čechovo 59 email: el.so©vo|ny.cz
<br> OBEC MYDLOVARY % 111/2021 _—
<br> REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Format M4
<br> |||.ETAPA „ 11/2021
<br> OBEC MYDLOVARY
<br> Příloha
<br> ŠTUACE — HORÁNEK
E01 - SITUACE 1.CAST.pdf
438?
<br> \ 1382/1
<br> *=.1388/1 1388/3 1388/2
<br> q.“\ \_
<br> 1391/7 BETONOV— ' OCHA PROŘÍZNOUT D'—.BETONEM,POVRCH 1 1 : DO PUVODNÍHO STAVU _
<br> % 349/4 544“
<br> \
<br> 1347/8
<br> 1394/1 A!
<br> MLATOVÁ PLOCHA
<br> 'WCHUD
<br> KAMEN.DLAŽBA 1394/3
<br> 1399/1
<br> 454
<br> 1343/9
<br> 1343/H
<br> bez čp
<br> 4404/6 Cp
<br> 1343/12
<br> PŘECHOD KOMUNIK—
<br> Z11ŽENÝ VÝKoP
<br> bez čp/če —KEŘE
<br> 1343/13
<br> 411
<br> STÁVAJÍCI vo 134W 5 DEMONTOVAT
<br> PŘECHOD WE,<,> KOMUNIKACE
<br> JEZD MLAT V/ a
<br> AMEN.DLAŽBA ÍZENÝ PROTLAK 10m
<br> J <,>
<br> 344/18
<br> 1500/2
<br> 1344/18
<br> : 1344/24 1421/1
<br> 1344/23 1 42/3 W418/W
<br> 1344/21 1344/22 1544/20 1145/2
<br> ——_ ——_
<br> VJEZD ASFALT
<br> Il
<br> DMOUJd JO1SSAU|
<br> 1419/2
<br> VdVl3
<br> lN31l3ASO OH3NP3Q3A 3OXHHLSNOM3H ÁHVAOTGÁW 3380 1un1»9[02d ]N31L3ASO
<br> ÁHVAOWGÁW 0380
<br> 1428/2
<br> AlZ 3AON — 3OVHLB
<br> V.ššhgřgĚ/7 _,Lva/5 ASFALT 859/4
<br> 5; > W “2 j % ZO <Š > _ 2( > V) 9 V
<br> 1428/1 1437/1
<br> Ángxoz "le
<br> 1858/9
<br> A
<br> >Ie$lq03 Očli>13_l3
<br> /59„ W _
<br> 144?
<br> 'SM SVNVA NMHVW
<br> zofupA©osqe mowa 69 0403399 'QOMOÍQPHS 'Q LO OLQ
<br> Lzoz/Lu
<br> 1658/H
<br> 344/29 )Jýii.<.>.<.>.'."ff// "
<br> 1345/5 | \ W426
<br> 658/17
VV ÚR veřejné osvětlení obce Mydlovary III.etapa.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV – odbor výstavby
Dolní náměstí 585,373 44 Zliv, 387 001 192
<br> : mu.zliv@sendme.cz,http://www.zliv.cz
<br>
<br>
<br> čj: 0093/2022/LL/roz Zliv,dne 10.1.2022
<br> Vyřizuje: Ing.Lamošová
<br>
<br> Rozhodnutí
Územní rozhodnutí
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
Výroková část:
<br> Městský úřad Zliv,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v územním řízení posoudil podle § 84 až 90
<br> stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „rozhodnutí o
<br> umístění stavby“),kterou dne 13.12.2021 podala
<br>
<br> Obec Mydlovary,IČ 00581780,Mydlovary 61,373 49 Mydlovary zastoupená starostkou
<br> obce JUDr.Hanou Chalupskou
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle ustanovení § 9 vyhlášky č.503/2006
<br> Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br>
„ REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ III.ETAPA OBEC MYDLOVARY“
<br>
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.1342/3 (ostatní plocha),parc.č.1343/14 (trvalý travní
<br> porost),parc.č.1299/1 (ostatní plocha),parc.č.1345/2 (ostatní plocha),parc.č.1712/3
<br> (ostatní plocha),parc.č.1659/2 (ostatní plocha),parc.č.1659/3 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 1712/5 (ostatní plocha),parc.č.1402/1 (ostatní plocha),parc.č.1473/1 (ostatní plocha) <,>
<br> parc.č.1551/1 (ostatní plocha),parc.č.1541 (ostatní plocha) v katastrálním území
<br> Mydlovary u Dívčic <.>
<br>
<br>
<br> Druh,účel a popis umisťované stavby:
<br> Stávající ocelové stožáry se svítidly budou demontovány – vytaženy z pouzdrových základů <,>
<br> kabely se zaslepí a pouzdra budou zlikvidována.Veškerý demontovaný materiál bude
<br> deponován dle dispozic techn...

Načteno

edesky.cz/d/5108340

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zliv      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz