« Najít podobné dokumenty

Město Chýnov - Veřejnoprávní smlouva Turovec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chýnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva Turovec
VEŘEINOPRÁVNÍ SMLOUVA KOORDINAČNÍ Výkon přestupkové agendy
<br> uzavřená ve smyslu 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a 5 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,ve znění
<br> pozdějších předpisů <.>
<br> Na základě usnesení Rady města Chýnova ze dne 29.6.2020,č.R 32/1 2020 a usnesení Zastupitelstva obce Turovec ze dne 4.8.2020,zápis č.149/2020,uzavírají níže uvedené
<br> smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:
<br> Čl.I
<br> Smluvní strany
<br> Město Chýnov
<br> zastoupené starostou města panem Mgr.Ondřejem ]arošem ICO: 002 52 387
<br> bankovní spojení: č.ú.2521- 301/0100,Komerční banka a.s.pobočka Tábor adresa městského úřadu: Gabrielovo nám.7,391 55,Chýnov
<br> a
<br> Obec Turovec
<br> zastoupená starostou obce panem Pavlem Prokopem iCO: 005 82 867
<br> bankovní spojení: č.ú.27227301/0100,Komerční banka a.s.pobočka Tábor adresa obecního úřadu: Turovec č.p.41,391 21,Turovec
<br> Čl.11 Předmět smlouvy
<br> 1.V souladu s š 63 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a 5 105 zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“],budou orgány města Chýnov namísto orgánů obce Turovec vykonávat veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou zvláštními právními předpisy orgánům obce ve správním obvodu obce Turovec <.>
<br>.Na základě této smlouvy budou orgány města Chýnov věcně a místně příslušnými správními orgány v přestupkových řízeních ve správním obvodu obce Turovec <.>
<br>.Výnos pokut a nákladů řízení uložených Městským úřadem Chýnov v těchto řízeních při plnění této smlouvy bude příjmem rozpočtu města Chýnov <.>
<br>.Obecní úřad Turovec souhlasí suložením spisového materiálu projednávaných věcí u Městského úřadu Chýnov <.>
<br> Čl.111 Úhrada nákladů
<br>.Za výkon přenesené působnosti podle čl.11 této smlouvy se Obec Turovec zavazuje uhradit ze svého rozpočtu městu Chýnov dohodnutou ...

Načteno

edesky.cz/d/5107140


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chýnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz