« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Smlouva o poskytnutí dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace
" llllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> u.Krajvysocma KUJ1P91N4H h XXXX,—XX—
<br> FOND VYSOČINY PROGRAM „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021 “
<br> SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 9 1746 odst.2 zákona č.8912012 Sb.<.> občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
<br> W02791.0646 Čl.1
<br> Smluvní strany
<br> Kraj Vysočina
<br> se sídlem: Žižkova 1882757,586 01 Jihlava
<br> IČO: 70890749
<br> zastoupeny: Mgr.Vítězslavem Schrekem,MBA,hejtmanem kraje k podpisu smlouvy pověřena: Mgr.XXXX XXXXXXX,náměstkyně hejtmana (dále jen "Kraj")
<br> bankovní spojení: Sberbank CZ.a.3.Jihlava číslo účtu: 405000521176800 variabilní symbol: 4122
<br> 3
<br> Obec Hodiškov
<br> se sídlem: Hodíškov 52.591 01 Žďár nad Sázavou
<br> íČO: 00560031
<br> zastoupena: Miluší Šamlovou,starostkou
<br> (dále jen "Příjemce")
<br> bankovní spojení: Česká národní banka.číslo účtu 94-5516751i0710
<br> _ Čl.2 Učel smlouvy
<br> Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory : Fondu Vysočiny (dále jen „dotace") na realizaci projektu „Oprava sběrné studně - dodávka a montáž nerezového vybaveni“.blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace,která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č.1 (dále jen „projekť') <.>
<br> Čl.3
<br> Závaznost návrhu
<br> 1) Doba platnosti tohoto návrhu Smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci <.>
<br> 2)
<br> 1)
<br> 2)
<br> 1)
<br> 2)
<br> “\
<br> Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou vzáhlavl této smlouvy vtermínu podle Čl.3 odst.1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu,návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevnikne <.>
<br> Čl.4
<br> Závazek Příjemce
<br> Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se,že b...

Načteno

edesky.cz/d/5104797


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz