« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Obecně závazná vyhláška - systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška - systému odpadového hospodářství
1
<br>
<br> OBEC HODÍŠKOV
<br> Zastupitelstvo obce Hodíškov
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška obce Hodíškov č.1/2021 <,>
<br> o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Hodíškov se na svém zasedání dne 26.10.2021 usnesením č.j.7/2021 -
Z usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen
„zákon o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
<br>
<br>
Čl.1
Úvodní ustanovení
<br>
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Hodíškov <.>
<br>
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat
<br> na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1 <.>
<br>
3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává
se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2 <.>
<br>
4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.Stanoviště
sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
<br>
Čl.2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br>
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
<br> soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Jedlé oleje a tuky <,>
i) Směsný komunální odpad <.>
<br>
<br>
1
§ 61 zákona o odpadech
<br> 2
§ 60 zákona o odpadech
<br>
<br> 2
<br>
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e)...

Načteno

edesky.cz/d/5104794

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz