« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis z 2.VH DSO SP 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 2.VH DSO SP 2021
l
<br> Zápis č.2 /2021
<br> Z 2.jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí severního Písecka,které se konalo
dne 9.12.2021 (čtvrtek) od 12,00 hod.v kulturním domě v Mirovicích
<br> Přítomno: 21 Zástupců obcí a měst /dle přiložené prezenční listiny/ <.>
Omluveni: ing.P.Hladík,RNDr.F.Pešek Ph.D <.>,Mgr.J.Vaněček,V.Macoun,ing.V.Kyliánek <,>
Mgr.J.Němec
Dále přítomni:
Za kancelář DSO SP: L.Nedošínská
<br> Program jednání:
<br> l.Určení ověřovatelů a zapisovatelky
2.Zpráva o činnosti DSO SP od posledního jednání VH DSO SP
3.Plnění rozpočtu k 30.11.2021
4.Návrh výše členského příspěvku na rok 2022
5.Návrh rozpočtu DSO SP na rok 2022
6.Návrh strategického plánu rozvoje DSO SP na období 2022 - 2030
7.Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření DSO SP za rok 2021 <.>
8.Pokyn k provedení inventarizace DSO SP k 31.12.2021 <.>
9.Zpráva KRK DSO SR
<br> 10.Plán KRK DSO SP na rok 2022
11.Různé
12.Diskuse
<br> K bodu l:
Ověřovateli zápisu byly jmenováni XXXX XXXXXXX a XXXXX Věj šický.Zapisovatelkou byla jmenována
L.Nedošínská <.>
Usnesení č.6/2021:
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí severního Písecka schvaluje program jednání <.>
Hlasování: pro 21,zdržel se 0,proti 0 <.>
<br> K bodu 2:
Zprávu o činnosti přednesl předseda svazku ing.T.Korejs.Seznámil přítomné s činností kanceláře
od poslední Valné hromady: *příprava Návrhu rozpočtu DSO SP na rok 2022
<br> *podklady pro kontrolu finančního úřadu
*proběhlo dílčí přezkoumání DSO SP za rok 2021
*příprava 2.zasedání VH DSO SP,představenstva <,>
KRK
<br> *příprava inventarizace
*převod kotců
<br> K bodu 3:
Plnění rozpočtu k 30.11.2021.Příjmy jsou 454.931,58 Kč,plněny na 99,90 %.Výdaje jsou
309.564,01 Kč na 67,98 % dle upraveného rozpočtu.Na běžném účtuje 178.036,98 Kč,pokladní
hotovost je 3198,- Kč.RO č.3 - RUP KE04,RO č.4 - hosting KEO 4
<br>
<br> 2
<br> K bodu 4:
Předseda svazku dal návrh,ponechat výši členského příspěvku ve stejné výši jako předešlé roky <.>
Příspěvek je 37,- Kč/trvale žijícího obyvatele obce (města...

Načteno

edesky.cz/d/5103650


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz