« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŽÁDOST
<br> Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny obce Nechvalice
<br> Jméno a příjmení (titul) / firma:
<br>
Datum narození / IČO:
<br>
Adresa trvalého pobytu / sídlo firmy:
<br>
Vlastnická nebo obdobná práva k pozemku číslo
<br> nebo stavbě s číslem popisným (evidenčním) na
<br> území obce dotčených navrhovanou změnou:
<br> Číslo pozemku nebo číslo popisné (evidenční)
<br> stavby:
<br>
<br> Číslo listu vlastnictví podle katastru nemovitostí
<br> :
<br>
<br> Údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (navrhované využití ploch musí odpovídat §4 - §19
<br> vyhlášky č.501/2006 Sb.to jest: plochy bydlení,rekreace,občanského vybavení,veřejných prostranství <,>
<br> smíšené obytné,dopravní infrastruktury,technické infrastruktury,výroby a skladování,smíšené výrobní <,>
<br> vodní a vodohospodářské,zemědělské,lesní,přírodní,smíšené nezastavěného území,těžby nerostů <,>
<br> specifické - může být i v samostatné příloze):
<br>
<br>
<br>
<br>
Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele (uvede se v jaké funkční ploše se předmět
<br> žádosti v současné době nachází nebo jaký je současný stav - může být i v samostatné příloze):
<br>
<br>
<br>
<br> Důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny (může být i v samostatné příloze):
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Souhlas s úhradou nákladů na pořízení územního plánu nebo jeho změny:
<br>
<br>
<br>
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> podpis
<br> Seznam případných příloh:
<br> Upozornění: Návrh (žádost) na pořízení územního plánu (změny územního plánu) musí mít
<br> náležitosti § 46 zákona č.183/2006 Sb.a § 37 zákona č.500/2004 Sb.a uplatňuje se u
<br> příslušné obce,které se změna (pořízení územního plánu) týká.Návrh (žádost) se podává
<br> písemně nebo podepsaný zaručeným elektro...

Načteno

edesky.cz/d/5098028

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz