« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - MěÚ Sedlčany - dopravní omezení mostu Ředice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schéma most Ředice.pdf
Schéma dopravního znaèení - místní úprava provozu na silnici è.III/10529
u obce Øedice,z dùvodu havarijního stavu mostu ev.è.10529-1 <.>
<br> III/10529
<br> III/10529
<br> II/120
<br> II/120
<br> III/10529
<br> III/12133
<br> Most
ev.è.10529 -1
viz.pøíloha detail
<br> IP22
<br> NA SILNICI è.III/10529
<br> U OBCE ØEDICE
<br> M
OST O NOSNOSTI
<br> JEDINÉHO VOZIDLA
<br> M
A
X.16t
<br> 16
<br> E7b
<br> IP
22
<br> N
A
<br> SI
LN
<br> IC
I è
<br>.III
/10
<br> 52
9
<br>
U
<br> O
BC
<br> E
ØE
<br> DI
CE
<br>
<br> M
OS
<br> T O
N
<br> OS
NO
<br> ST
I
<br> J
ED
<br> IN
ÉH
<br> O
VO
<br> ZID
LA
<br> M
AX
<br>.1
6t
<br> 16
<br> E7
b
<br> IP
22
<br> N
A
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> I è
<.> II
<br> I/1
05
<br> 29
<br>
<br>
U
O
<br> B
C
<br> E
Ø
<br> ED
IC
<br> E
<br>
M
<br> O
ST
<br> O
N
<br> O
SN
<br> O
ST
<br> I
<br> J
ED
<br> IN
ÉH
<br> O
V
<br> O
ZI
<br> D
LA
<br>
M
<br> A
X
<br>.1
6t
<br> 16
<br> IP
2
2
<br> N
A
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> I è.III/10529
<br> U
O
<br> B
C
<br> E
Ø
<br> E
D
<br> IC
E
<br>
<br> M
O
<br> S
T
<br> O
N
<br> O
S
<br> N
O
<br> S
T
<br> I
<br> JE
D
<br> IN
É
<br> H
O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> L
A
<br>
M
<br> A
X
<br>.1
6
t
<br> 16
<br>.<.> <.>
<br>.<.> <.>
<br> B
1
3
<br> E
3
a
<br> 16 70
0
<br> 0
m
<br> B
1
3
<br> E
3
a
<br> 1630
0
0
m
<br> Návrh schválil:
<br> Zpracoval: Miroslav Váòa Údržba silnic s.r.o <.>
vedoucí divize znaèení Na Èerveném Hrádku 294
mobil:602 479 022 264 01 Sedlèany
e-mail:
http:
<br> vana@udrzbasilnic.eu
www.udrzbasilnic.eu
<br>
Stránka 1
detail most Ředice.pdf
B13
<br> 6
<br> E13
<br>
JEDINÉ
<br> VO
ZIDLO
<br> 16t
<br> B
13
<br> 6
E
13
<br>
J
<br> E
D
<br> IN
É
<br> V
O
<br> ZI
D
<br> LO
<br>
1
<br> 6t
<br> <.>
<.> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> 70
B
<br> 20a
<br> B
26
<br> Návrh schválil:
<br> III/
10
<br> 52
9
<br> m
<.> k <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> <.>
<br>.<.>
<br> <.>
<br> <.>
<br> P
7
<br> <.>
<br> A
6
a
<br> <.>
<br> P
8
<br> <.>
<br> A
6
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> 5
0
<br> B
2
0
a
<br> B
2
<br> 6
<br> P7
<br> A6a
<br> E7b
<br> Schéma dopravního znaèení - pøechodná úprava provozu na silnici è.III/10529
u obce Øedice,z dùvodu havarijního stavu mostu ev.è.10529-1 <.>
<br> Zpracoval: Miroslav Váòa Údržba silnic s.r.o <.>
vedoucí divize znaèení Na Èerveném Hrádku 294
mobil:602 479 022 264 01 Sedlèany
e-mail:
http:
<br> vana@udrzbasilnic.eu
www.udrzbasilnic.eu
<br> Návrh schválil:
<br> B
e
<br> to
n
<br> o
vé
<br> svo
d
<br> id
lo
<br> C
IT
<br> Y
B
<br> L
O
<br> C
<br> B
e
<br> to
n
<br> o
vé
<br> s
vo
<br> d
id
<br> lo
C
<br> IT
Y
<br> B
L
<br> O
C
<br> 1
6
<br> m1
6
<br> m
<br> 2
m
<br> 3,75 m
<br> Zúžení jízdního profilu
<br> Most ev.è <.>
10529 - 1
<br> 7
0
<br> B
2
0
a
<br> 7
0
<br> B
2
0
a
<br> <.>
B
<br> 2
1
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> <.>
<br> B
2
1
a
<br> 3
0
<br> B
2
0
a
<br> B13
<br> B13
<br> E13
JEDINÉ
VOZIDLO
16 t
<br> E13
JEDINÉ
VOZIDLO
16 t
<br> <.>
<br> <.>
<br> VÝMÌNA
<br> Zúžení
ze 4 m
<br> N
O
<br> V
Á
<br> N
O
<br> V
Á
<br> VÝMÌNA
<br> Detail
<br>
Stránka 1
Dopravní omezení mostu Ředice.pdf
+420 314 002 984,+420 731 616 204
hulanova@mesto-sedlcany.cz
ID: frsbn7e,IČ: 00243272
www.mesto-sedlcany.cz
<br> 1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD SEDLČANY
Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí T.G.Masaryka 32,pracoviště Nádražní 336
264 80 Sedlčany
<br>
<br> Č.j.MÚ-S/OD/23638/2021-4 Hul
Vyřizuje: XXX XXXXXXXX
Oprávněná úřední osoba
<br> V Sedlčanech X.ledna 2022
<br> STANOVENÍ
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Sedlčany,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 124 odst.1 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podaného návrhu dne 26.11.2021 Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,přísp <.>
org <.>,IČ: 00066001,Zborovská 11,150 21 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR,KŘSK DI Benešov a KŘSK DI Příbram (dále jen „orgán policie“) dne
29.11.2021 a 22.12.2021
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích:
<br> silnice č.III/10529,III/12133,II/120 a místní komunikace
most ev.č.10529-1 přes potok u obce Ředice
důvodem je havarijní stav mostu <.>
<br> Popis: zúžení průjezdného profilu mostu ze 4 m na 3,75 m,na mostě budou ponechány betonová
svodidla a dojde k úpravě dopravní značení dle přiloženého schéma.Umístění dopravního značení
je vyznačeno na situačním plánku,přesné parametry dopravního značení ve vztahu ke komunikaci
stanovují příslušné technické podmínky <.>
<br> Odůvodnění:
Na základě podaného návrhu dne 29.11.2021 bylo požádáno o stanovení místní úpravy provozu
na silnici č.III/10529,III/12133,II/120 a místní komunikaci,most ev.č.10529-1 přes potok,pro
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.Vzhledem k to...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz