« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č.499/2004 Sb <.>
<br> Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy <.>
Vstupující dokument nebyl podepsán <.>
<br> Typ vstupního dokumentu:.PDF
Otisk souboru: 57BDBE0303A7009CB4C4D9A40AD1EA06D2C38B2B57F02C2F0F85910676ACC4AA
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1
<br> Subjekt,který změnu formátu dokumentu provedl:
Město Tišnov,nám.Míru 111,66619 Tišnov,epodatelna@tisnov.cz
<br> Datum vyhotovení ověřovací doložky:
4.11.2021
<br> Jméno a příjmení osoby,která změnu formátu dokumentu provedla:
XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Not specified
Veřejná vyhláška ke stažení zde
č.j.MUTI 315/2022 str.1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
Spis.zn.: S-MUTI 45225/2021/ODŽÚ/Dv V Tišnově,4.1.2022
Č.j.: MUTI 315/2022
Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba:
<br> XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX E-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br>
Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen “správní řád“) <,>
v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté,správního řádu,které bylo
zahájeno na základě podání Obce Malhostovice,IČ: 00282057,Malhostovice 75,666 03 Tišnov zastoupené
Ing.Pavlem Šudákem,IČ: 01446487,Jungmannova 862/51,664 34 Kuřim,ze dne 4.11.2021 v souladu
s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci - silnici č.II/379 v obci Malhostovice,místní části Nuzířov,dle přiložené grafické
přílohy - „Zvýšení bezpečnosti pěších v obci Malhostovice – místní část Nuzířov“ <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České republiky <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Dopravní inspektorát Brno-venkov,pracoviště dopravní
inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno ze dne 12.11.2021 pod č.j.KRPB-136416-4/ČJ-2021-0603DI-HRB <.>
<br>
<br> Místní úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení místní úpravy provozu (dopravní značení) na pozemní komunikaci - silnici č.II/379 v obci
Malhostovice,místní části Nuzířov bude rea...

Načteno

edesky.cz/d/5097209

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz