« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obec Děpoltovice
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice Obecně závazná vyhláška obce č.3/2021,o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
<br> Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 13.12.2021
<br> usnesením č.7/1 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a š- 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):
<br> článek 1.Úvodní ustanovení
<br> 1.Obec Děpoltovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).2.Správcem poplatku je obecní úřad <.>
<br> článek 2.Poplatník
<br> 1.Poplatníkem poplatku je: a) fyzická osoba přihlášené v obcí nebo b) vlastník nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,ve které není přihlášené žádná fyzická osoba a která je umístěna na územíobce.2.Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt,rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně <.>
<br> článek 3.Poplatkové období
<br> Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok <.>
<br> článek 4.Ohlašovací povinnost
<br> 1.Poplatníkje povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.2.V ohlášení poplatník uvede a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-Ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu
<br> pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> c) další úda...

Načteno

edesky.cz/d/5090750

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz