« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
1
<br>
<br>
<br>
OBEC VELENICE
<br> ZASTUPITELSTVO OBCE VELENICE
<br>
<br> Obecně závazná vyhláška obce Velenice č.1/2021 <,>
<br>
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
<br>
Zastupitelstvo obce Velenice se na svém zasedání dne 24.11.2021 usnesením č.56 – 2021
usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Velenice <.>
<br>
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na
místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo
materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1 <.>
<br>
3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se
obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2 <.>
<br>
4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob
jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
<br>
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně
soustřeďovat následující složky:
<br>
a) Biologické odpady <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Jedlé oleje a tuky <,>
i) Směsný komunální odpad
<br>
1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),a h)...

Načteno

edesky.cz/d/5078583

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
24. 11. 2022
23. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
05. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz