« Najít podobné dokumenty

Obec Kbelnice - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kbelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy MZ.pdf [0,77 MB]
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 41508I2019-MZE-1E212
<br> mmm“ “LH17445'201946212 lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll Č.j.: 41508/2019-MZE—16212
<br> EIEID31?3?9553 Vyřizuje: Ing.Věra Sobotková,CSc.Telefon: 221812748 E-mail: Vera.Sobotkova©mze.cz ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne: 30.8.2019
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesni zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle & 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.1891812019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 následovně:
<br> Vkládá se nový bod 2.5 <.>,který zní:
<br> „2.5.se stanoví,že při zalesňování vobdobí do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.“[ lesniho zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesni oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa a kzalesňování,a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
<br> sreprodukčním materiálem lesních dřevin),ve znění pozdějších předpisů,nejsou tím dotčena.“
<br> Příloha č.1 Opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veře...

Načteno

edesky.cz/d/5077325

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kbelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz