« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Veřejná vyhláška zahájení projednání návrhu zadání Územního plánu obce Malé Hradisko 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřevná vyhláška zahájení projednání návrhu zadání ÚP Malé Hradisko 2021-111.pdf [0,77 MB]
MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA 130/14,796 01 PROSTĚJOV | IDDS: MRTBRKB
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení Ing.XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
Oprávněná úřední osoba pro podepsání Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Prostějov,XX.XX.XXXX
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání Územního plánu Malé Hradisko
<br> Odbor územního plánování a památkové péče,oddělení územního plánování,jako úřad obce
s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
a stanovení obcí s rozšířenou působností,správně příslušný podle vyhlášky č.388/2002 Sb <.>,o stanovení
správních obvodů s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností,který
v souladu s § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“),pořizuje Územní plán Malé Hradisko (dále jen „Územní plán“) a
<br>
oznamuje
<br>
všem dotčeným orgánům,obcím,ostatním orgánům a veřejnosti
<br>
projednávání Návrhu zadání Územního plánu Malé Hradisko v souladu s § 47 stavebního zákona <.>
<br> Návrh zadání Územního plánu bude vystaven k nahlédnutí
<br>
od 22.prosince 2021 do 20.ledna 2022
<br>
a) na Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova,oddělení územního
plánování,nám.T.G.Masaryka 130/14,Prostějov,dveře č.403 (3.patro přístavby radnice) <,>
b) na Obecním úřadu Malé Hradisko,Malé Hradisko 60,798 49 Malé Hradisko
c) na elektronické úřední desce obce http://www.malehradisko.cz
<br> V souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona
<br>  do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání Územního
plánu <,>
<br>  do 30 dnů od obdržení návrhu zadání Územního plánu mohou dotčené orgány a krajský úřad
jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu
vyplývající z právních předpisů a úze...
NÁVRH ZADÁNÍ ÚP Malé Hradisko 12_2021.pdf [1,01 MB]
Magistrát města Prostějova,Odbor územního plánování a památkové péče,oddělení územního plánování
<br> 1
<br>
ZADÁNÍ
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU MALÉ HRADISKO
<br> S PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU
<br> [NÁVRH]
<br>
<br>
<br> Návrh zadání Územního plánu Malé Hradisko (dále jen „návrh zadání“) určený k projednání
v souladu s § 47 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“) <.>
Návrh zadání je zpracován v souladu s § 47 odst.1 stavebního zákona v rozsahu přílohy č.6 vyhlášky
č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti <.>
<br> Pořizovatel:
<br> Magistrát města Prostějova
Odboru územního plánování a památkové péče
oddělení územního plánování
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Referent pořizování ÚPP a ÚPD
Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova
<br> Určený zastupitel: XXXXXX XXXXXXX
starosta obce Malé Hradisko
<br>
<br>
<br>
Prosinec 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Prostějova,Odbor územního plánování a památkové péče,oddělení územního plánování
<br> 2
<br>
Důvody pořízení ÚP
<br> Důvodem pro pořízení nového územního plánu pro obec Malé Hradisko je neaktuálnost nyní platného
územního plánu,podle kterého se v současné době rozhoduje <.>
Územní plán Malé Hradisko byl vydán Zastupitelstvem obce Malé Hradisko formou opatření obecné
povahy č.1/2013 dne 30.srpna 2013 a nabyl účinnosti dne 20.9.2013 <.>
Územní plán Malé Hradisko byl zpracován na základě tehdejších potřeb obce ve smyslu fyzických i
právnických osob využívajících dané území.Při řešení koncepce rozvoje obce byly respektovány širší
vazby v území,stávající charakter a ráz osídlení,krajinný ráz,nadřazená technická infrastruktura
a územní systém ekologické stability <.>
<br> Z důvodů nového pohledu na rozvoj obce,vzhledem k územním potřebám pro jeho další rozvoj
v oblasti bydlení,rozvoje výroby a podnikání,rozvoje sportu a rekreačních možností obyv...

Načteno

edesky.cz/d/5076821

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz