« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
<br> náměstí Republiky 59,XXXXXXXX I,XXX XX Soběslav
<br>
<br>
<br> Spis.zn.: MS/21027/2021/Vnk
<br>
Obec Dráchov
Dráchov 38
392 01 Soběslav
<br>
<br> Č.j.: MS/23637/2021
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: vanek@musobeslav.cz
<br> Datum: 19.11.2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Městský úřad Soběslav,odbor výstavby a regionálního rozvoje,silniční hospodářství,jako
obecní úřad obce s rozšířenou působností,který je příslušný ke stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,na místních a účelových komunikacích ve správním
obvodu Městského úřadu Soběslav dle ust.§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu na
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,který dne 05.05.2021 podala:
<br> Obec Dráchov,Dráchov 38,392 01 Soběslav
<br> (dále jen „navrhovatel“),po předchozím projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a
po předchozím souhlasu DI Policie ČR Tábor ze dne 06.10.2021 pod č.j.KRPC – 787 – 956/ČJ –
2021 – 020806,souhlasu SÚS JčK závodu Tábor ze dne 11.10.2021 pod č.j.SUS JcK 18849/2021
a souhlasu obce Dráchov <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br>
podle ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a v souladu s § 171 až 174 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve věci
stanovení místní úpravy provozu na MK a II/159 v obci Dráchov - dle přiložené grafické přílohy <,>
která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br>
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 ...

Načteno

edesky.cz/d/5075957

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz