« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - OBEC ROKYTÁ, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o vydání Změny č. 1 územního plánu Rokytá formou opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Grafická část Úplného znění ÚP Rokytá po změně, zde ke stažení (13.61 MB)
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTÁ PO ZMĚNĚ č.1
Správní orgán,který územní plán vydal : Z a s t u p i t e l s t v o o b c e R o k y t á
P o ř a d o v é č í s l o p o s l e d n í z m ě n y : 1
Datum nabyt í úč innost i územního plánu: -
P o ř i z o v a t e l : M ě s t s k ý ú ř a d M n i c h o v o H r a d i š t ě
<br> Opr ávněná úř edn í osoba poř i zovatel e:
I n g.Ma r t i n a N i k o d é mo v á o d b o r n ý
r e f e r e n t O d b o r u v ý s t a v b y a
ú z e m n í h o p l á n o v á n í
<br> P o ř i z o v a t e l : P o d p i s o p r á v n ě n é ú ř e d n í o s o b y :
<br> Ú P L N É Z N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O K Y T Á P O Z M Ě N Ě Č.1
<br> NR
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTÁ PO ZMĚNĚ č.1
Správní orgán,který územní plán vydal : Z a s t u p i t e l s t v o o b c e R o k y t á
P o ř a d o v é č í s l o p o s l e d n í z m ě n y : 1
Datum nabyt í úč innost i územního plánu: -
P o ř i z o v a t e l : M ě s t s k ý ú ř a d M n i c h o v o H r a d i š t ě
<br> Opr ávněná úř edn í osoba poř i zovatel e:
I n g.Ma r t i n a N i k o d é mo v á o d b o r n ý
r e f e r e n t O d b o r u v ý s t a v b y a
ú z e m n í h o p l á n o v á n í
<br> P o ř i z o v a t e l : P o d p i s o p r á v n ě n é ú ř e d n í o s o b y :
<br> Ú P L N É Z N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O K Y T Á P O Z M Ě N Ě Č.1
<br> NR
<br> VD
<br> ZS
<br> NSpl
<br>
<br> Ú P L N É Z N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O K Y T Á P O Z M Ě N Ě Č.1
<br> NR
<br> VU
<br> W T
<br> W T
<br> VU
<br> VU
<br> VU
<br> VU
<br> VU
<br> VU
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTÁ PO ZMĚNĚ č.1
Správní orgán,který územní plán vydal : Z a s t u p i t e l s t v o o b c e R o k y t á
P o ř a d o v é č í s l o p o s l e d n í z m ě n y : 1
Datum nabyt í úč innost i územního plánu: -
P o ř i z o v a t e l : M ě s t s k ý ú ř a d M n i c h o v o H r a d i š t ě
<...
Grafická část Změny č.1 ÚP Rokytá, zde ke stažení (26.08 MB)
V1a
<br> V1a
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
1
<br> ÚP
R
<br> OK
YT
<br> Á
- V
<br> ÝK
RE
<br> S
ZÁ
<br> KL
AD
<br> NÍ
HO
<br> Č
LE
<br> NĚ
NÍ
<br> Ú
ZE
<br> MÍ
<br>
1
:
<br> 5
00
<br> 0
<br> NR
<br> S C H E M A 1 : 5 0 0 0 0
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
<br> ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ STANOVENÉ K 05.03.2021
HRANICE KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ č.740853,740845 ICOB 529605
<br> L E G E N D A
Z M Ě N AS T A V
<br> PLOCHY FUNKČNÍCH ZMĚN V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ ~ 9,39 ha
<br> ZMĚNY PLOCH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ ~ 1,12 ha
<br> ZMĚNY PLOCH ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ~ 1,16 ha
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ OBCE ROKYTÁ ~ 1060,39 ha
<br> AutoCAD SHX Text
Malá strana na pískáchMalá strana na pískách
<br> AutoCAD SHX Text
U křížkuU křížku
<br> AutoCAD SHX Text
BumberkBumberk
<br> AutoCAD SHX Text
Zadní honyZadní hony
<br> AutoCAD SHX Text
U lípyU lípy
<br> AutoCAD SHX Text
Kubátova stráňKubátova stráň
<br> AutoCAD SHX Text
Velká stranaVelká strana
<br> AutoCAD SHX Text
Přední honyPřední hony
<br> AutoCAD SHX Text
Dolní RokytáDolní Rokytá
<br> AutoCAD SHX Text
OM VDOM VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZNZ
<br> AutoCAD SHX Text
ZV ZSZV ZS
<br> AutoCAD SHX Text
NSpl ZPNSpl ZP
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz ZPNSpz ZP
<br> AutoCAD SHX Text
NSpl NPNSpl NP
<br> AutoCAD SHX Text
NP NSpzNP NSpz
<br> AutoCAD SHX Text
VD NZVD NZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ VDNZ VD
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
NPNP
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz DSNSpz DS
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz ZS,WNSpz ZS,W
<br> AutoCAD SHX Text
NSpz W,ZVNSpz W,ZV
<br> AutoCAD SHX Text
VD NZVD NZ
<br> AutoCAD SHX Text
NZ OMNZ OM
<br> AutoCAD SHX Text
NZ BVNZ BV
<br> AutoCAD SHX Text
K.Ú.DOLNÍ KRUPÁK.Ú.DOLNÍ KRUPÁ
<br> AutoCAD SHX Text
K.Ú.DOLNÍ KRUPÁK.Ú.DOLNÍ KRUPÁ
<br>
<br> NR
<br> V1b
<br> V1b
<br> VÝ
ŘE
<br> Z
Z
<br> VÝ
KR
<br> ES
U
<br> č <.>
1
<br> ÚP
R
<br> OK
YT
<br> Á
- V
<br> ÝK
RE
<br> S
ZÁ
<br> KL
AD
<br> NÍ
HO
<br> Č
LE
<br> NĚ
NÍ...
Textová část úplného znění ÚP Rokytá po změně, zde ke stažení (668.06 kB)
Objednavatel: Obec Rokytá
Horní Rokytá 35,29501 Mnichovo Hradiště
IČO: 48679836
Zastoupený: Antonínem Markem starostou obce
Pořizovatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
Zpracovatel: Ing.arch.Jan Kosík-PROZIS
Šafaříkova 277/III,293 01 XXXXX XXXXXXXX
ČKA: XXXXX,IČO: XXX XX XXX
<br> XXXXX XXXXXXXX prosinec XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTÁ PO ZMĚNĚ Č.1
<br> Správní orgán,který změnu územního plánu
vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá
<br> Pořadové číslo poslední změny: 1
<br> Datum nabytí účinnosti změny územního
plánu: -
<br> Pořizovatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
<br> Oprávněné úřední osoby pořizovatele:
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
odborný referent Odboru výstavby
<br> Razítko: Podpis oprávněné úřední osoby:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.arch.XXX XXXXX – PROZIS,autorizovaný architekt ČKA – XXXXX Šafaříkova XXX Ml.Boleslav 293 01
tel.773 663 584 mail.kosik@telecom.cz,kosjan11@gmail.com <.>
<br> Úplné znění územního plánu Rokytá po změně 1- v ý r o k - prosinec 2021 1
<br>
Obsah textové části výroku:
<br> I.Návrh územního plánu
<br> A) Vymezení zastavěného území 2
<br> B) Koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot 2
<br> C) Urbanistická koncepce 4
<br> C.1.Návrh urbanistické koncepce 4
<br> C.2.Návrh plošného a prostorového uspořádání území 5
<br> C.3.Výčet zastavitelných ploch 6
<br> D) Koncepce veřejné infrastruktury 9
<br> D.1.Občanská vybavenost 9
<br> D.2.Doprava 10
<br> D.3.Technická infrastruktura,vodní hospodářství 12
<br> D.4.Technická infrastruktura,energetická zařízení 13
<br> D.5.Technická infrastruktura,spoje 15
<br> D.6.Odstraňování odpadů 15
<br> E) Koncepce uspořádání krajiny 16
<br> E.1.Vymezení ploch a stanovení podmínek 16
<br> E.2.ÚSES 16
<br> E.3.Prostupnost krajiny 18
<br> E.4.Protierozní ochrana 19
<br> E.5.Protipovodňová ochrana 19
<br> E.6.Rekreace 19
<br> E.7.Nerostné bohatství 20
<br> E.8.Civilní ochrana 20
<br> F) Stanovení podmínek pro využití ploch 2...
Textová část Změny č.1 ÚP Rokytá zde ke stažení (1.19 MB)
Opatř
<br> ZMĚNA č
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá
o územním plánování a stavebním
§ 43 odst.4 podle § 54
o územně analytických podkladech,územn
plánovací činnosti,v platném zn
v platném znění (dále jen „správní
<br> Z M ĚN U č <.>
<br>
<br> OBEC ROKYTÁ
<br>
<br> Opatření obecné povahy č.<.>.<.>.<.>.<.>
kterým se vydává
<br> č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
ROKYTÁ
<br> Rokytá příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákon
stavebním řádu,v platném znění (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> stavebního zákona,§ 13,a přílohy č.7 vyhlášky
analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způ
<br> platném znění,a § 171 a následujících zákona č.500/2004
ní (dále jen „správní řád“) usnesením č.<.>.<.>.<.>.<.>.ze dne.<.>.<.>.<.> <.>
<br> v y d á v á
<br> č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O K Y T Á
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<,>
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<,>
ní (dále jen „stavební zákon“),za použití
<br> 7 vyhlášky č.500/2006 Sb.<,>
způsobu evidence územně
500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
R O K Y T Á
<br>
<br>
<br>
<br> Z m ě n a č.1 Ú z e m n í h o p l á n u
R o k y t á
<br> Záznam o účinnosti změny územního plánu dle § 14 odst.1 vyhlášky 500/2006Sb <.>,v platném
znění
Správní orgán,který změnu
územního plánu vydal: Zastupitelstvo obce Rokytá
<br> Opatření obecné povahy: -
<br> Datum nabytí účinnosti změny
územního plánu:
<br> -
<br> Pořizovatel: Městský úřad Mnichovo Hradiště
<br> Jméno a příjmení,funkce
a podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele:
<br>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
odborný referent Odboru výstavby a územního plánování
Oprávněná úřední osoba
<br>
<br>
<br>
<br> Změna č.1 Územního plánu Rokytá obsahuje:
<br> V Ý R O K
<br> 1.textovou a grafickou část výroku,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy <.>
<br> O D Ů V O D N Ě N Í
<br> 2.textovou a grafickou část odůvodnění,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy
<br>
<br>
<br> Seznam příloh Změny č.1 Územního plánu Rokytá:
<br> Seznam zkratek použitých v text...
Vydání oznámení o vydání - úřední deska, zde ke stažení (59.84 kB)
OB E C R OKY T Á
<br>
Za s t u p i t e l s t v o o b c e R o ky t á
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
o vydání Změny č.1 územního plánu Rokytá
<br> formou opatření obecné povahy
<br>
Zastupitelstvo obce Rokytá v souladu s ustanovením § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> o z n a m u j e
<br> jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),za použití ustanovení § 43
odst.4 stavebního zákona,v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu <,>
<br> v y d á n í
<br> Změny č.1 územního plánu Rokytá opatřením obecné povahy č.1/2021 včetně úplného znění územního plánu
Rokytá <.>
<br> Jelikož vzhledem k rozsahu textové a grafické části opatření obecné povahy č.1/2021,kterým se vydává Změny č.1
územního plánu Rokytá není možné tuto písemnost v celém rozsahu vyvěsit na úřední desce,je v souladu
s ustanovením § 20 odst.2 stavebního zákona vyvěšeno a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
zveřejněno toto oznámení <.>
<br> Dne 13.12.2021 Zastupitelstvo obce Rokytá usnesením č.60/2021 vydalo změnu č.1 územního plánu Rokytá
opatřením obecné povahy č.1/2021 <.>
<br> Změna č.1 územního plánu Rokytá obsahuje textovou část včetně výřezů grafické části.Výřezy grafické části
změny č.1 územního plánu Rokytá jsou výřezy z výkresu základního členění území - výřez „a“,výřez „b“(1:5000) <,>
výřez z hlavního výkresu - výřez „a“,výřez „b“ (1:5000),výřez z výkresu veřejně prospěšných staveb,opatření a
asanací - výřez „a“,výřez „b“ (1:5000),<.>
<br> Odůvodnění změny č.1 územního plánu Rokytá rovněž obsahuje textovou část včetně výřezů grafickou části <.>
Výřezy grafické části odůvodnění změny č.1 územního plánu Rokytá pak obsahuje výřez z koordinačního výkresu
– výřez „a“,výřez „b“ (1:5000) <.>
<br> Do listinné podoby úplného znění opatření obecné povah...

Načteno

edesky.cz/d/5075496

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz