« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Návrh rozpočtu na rok 2022 obec ROKYTÁ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha I.- Výkaz plnění rozpočtu k 31.10.2021 zde ke stažení (2.45 MB)
Ministerstvo financí XXX XXXXX lČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetníjednotky: Obec Rokytá ' Horní Rokytá 35 Rokytá 295 01 Mnichovo Hradiště vÝraz PRo HoDNocENí PLNĚNí nozpočru ÚZeUNICH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,OOSnOVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REG|ONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.10.2021 (v Kč na dvě desetinná místa) Fin2 - 12M l.Rozpočtové příjmy Paragraí Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku %RS %RpZ 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou ',0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 0000 12'11 Daň z přidané hodnoty 0000,l334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.0000 1340 Popl.zaprov.sys.likv.kom.odp.0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1361 Správní poplatky 0000 1381 Daň z haz.her výj.d.d.tech.her 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 0000 4'l11 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt,0000 4216 Ost.invest,přij.transf.ze SR 1032 2'l11 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1032 Podpora produkční činnosti 3399 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 3399 Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3429 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 3613 2132 Příj.zpronáj,ost.nemovit.věcí 3613 Nebytové hospodářství 3639 21'l9 Ostatní příjmy z vlastní čin.3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.3722 2112 Příj.z prodeje zboží 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 6171 2112 Příj,z prodeje zboží 6171 Činnost místní správy 6310 214'| Příjmy z úroků (část) 6310 Obec.příj,a výd.z fin.operací 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.Příjmy celkem 900 000,00 50 000,00 80 000,00 780 000,00 15 000,00 1 700 000,00 265 000,00 6 200,00 1 600,00 25 000,00 450 000,00 54 500,00 70 000,00 70 0...
Návrh rozpočtu na rok 2022, zde ke stažení (1.18 MB)
Obec Rokytá
<br> lčo +aď9836
<br> Návrh rozpočtu na rok 2022
<br> Rozpočet je navržený schodkový,v paragrafovém znění <.>
Schodek bude krytý z přebytku finančních prostředků minulých let <.>
<br> Odpovědná osoba: XXXXXXX XXXXX
starosta
<br> Vyvěšeno na úřednídesce: /t.X/ /l//
Vyvěšeno na EÚD:
<br> (^,J,l
Rozpočet sestavila: XXXXX XXXXXXXXXX
<br> hospodářka
<br> óB§}
ffi/-
<br> "4"W-,<.> (ffi§
<br>
<br> Příjmy
OdPa SpPo Rozpočet Text rozpočtu
<br> Příjmy celkem 4 800 000,00
<br> 1,1,tI 700 000,00 daň z příjmů FO placená plátci
<br> tILz 40 000,00 daň z příjmů FO placená poplat
1113 80 000,00 daň z přijmů FO vybír.srážkou
<br> L727 900 000,00 daň z příj.právnických osob
1"122 2 000,00 daň z příj.práv.osob za obce
LZII 1 880 000,00 daň z přidané hodnoty
1340 274 ooo,oo poplatek za prov.svs.lik.kom.o
<br> t34L 6 200,00 poplatek ze psů
1361 3.200,00 správní poplatky
1-381 24 ooo,oo daň z hazardních her
151-1 500 000,00 daň z nemovitostí
<br> 4 4o7 400,00 daňové příimv celkem
7032 50 000,00 prodei dřeva
3399 5 000,00 zál.kultury -příjem z pronájmu
<br> 3421.].2 000,00 využ.vol.času mládeže - dar
<br> 3429 5 000,00 záim.činnost včA pronáiem
3613 4 000,00 pronájem ostat.nebyt.prostor
3639 185 000,00 pozemky
<br> 3722 3 000,00 odpad - příiem pvtle
<br> 3725 70 000,00 EKO-KOM - odměna za tříd.odpad
6310 2 000,00 fin.operace-příjem z úroků
<br> 336 000,00 nedaňové přlimy celkem
41,t2 56 600,00 neinv.při i.tra nsf.ze SR
<br>
<br> Výdaie
<br> Výdaje celkem 6 300 000,00
<br> Příimy celkem 4 800 000,00
Výdaje celkem 6 300 000,00
sALDo pŘílruŮ A VýDA _1 5oo ooo,oo
<br> 1031 40 000,00 pěstební činnost - DPP
<br> Io3z 15 000,00 produkční činnost - služby
z2t2 2 000 000,00 silnice
2219 152 000,00 pozemní komunikace
31,1"1" 50 000,00 mateřská škola-neinvestič.tran
<br> 3326 30 000,00 ku ltu r.pa m átky-oprava
3341.5 000,00 rozhlas -opravy a udržování
3399 ].45 000,00 záležitosti kultury
3429 23 000,00 VČA + sport
3631 100 000,00 veřeiné osvětlení
3639 7 000,00 pozemkV
<br> 37zt 20 0...

Načteno

edesky.cz/d/5075493

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz