« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Protokoly o zkoušce vody č. 804/2021, č.789/2021, č.770/2021, č. 2021/3481, č. 2021/3474

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. 20213474 (906.93 kB)
Vodohospodářské inženýrské služby,a.s.sVz A zkušební laboratoř č.1213 akredito;:í;r#Tl*,"ať EN Iso/IEc 17025:2018 ffi ^#\ Telefon: 2 5 l 5 5 6 4 59 F ax: 2 57 l 8245 8 E-mail : labor@vis-praha.cz L 12,13 Zákazník: Obec Rokytá Rokytá 35 29501 Mnichovo Hradiště Protokol o zkoušce č.20211347 4 Místo odběru: a Odběr provedl:a Příjem provedl: klasifikace vzorku: Středočeský kraj,Rokytá,OÚ zákaznik Pavlíková,Hložková XXXXXXXXX XXXXXX Datum příjmu: voda - pitná,veřejné zásobování Datum odběru:a l8.10.2021 08:50 Datum zahájení analýz: 20,10.2021 Datumdokončení: 03.11.2021 19.10.2021 antimon AAS-ETA arsen AAS-ETA chrom AAS-ETA kadmium AAS-ETA měď AAS- F nikl AAS-ETA olovo AAS-ETA rtuť selen AAS- ETA kyanidy celkové 1,2cis-dichlorethylen 1,2dichlorbenzen 1,2dichlorethan 1,3dichlorbenzen 1,4dichlorbenzen benzen bromdichlormethan bromoform chlorbenzen dibromchlormethan dichlormethan ethylbenzen m,p-xylen o-xylen styren tetrachlorethen tetrachlormethan toluen trichlorethen trichlormethan (chloroform) THM (trihalomethany) benzo(a)pyren benzo(b)fluoranten benzo(ghi)perylen benzo(k)fluoranten indeno( 1,2,3 -cd)pyren PAU živé organismy (mikroskop.obraz) počet organismů (mikroskop.obraz) abioseston (mikroskop.obraz) < 1,0 0,<,> l6 < 5,0 < 0,20 6,0 l4 < 0,50 < 0,10 2,4 < 0,0080 < 1,0 < 0,20 < 0,30 < 0,20 < 0,20 < 0,10 < 0,50 < 0,50 < 0,20 < 0,50 < 2,0 < 0,20 < 0,10 < 0,20 < 0,20 < 0,50 < 0,10 < 0,10 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,00050 < 0,0010 < 0,0015 < 0,00020 < 0,00l5 < 0,010 0 0 <1 FeA pgA vgll pýI tlý1 wen ve/\ vell ttďl rng/l wý| wll FeA peA pdI lgA vý| pýI peA W^ vď| pe/l pell pell ttý1 wA vell vý| pcA veA výI ttýI wdI veA rtý| pý| ttd1 jedinciÁnl jedinci/ml o/o 5 (NMH) 10 (NMH) 50 (NMH) 5 (NMH) 1000 (NMH) 20 (NMH) 10 (NMH) l (NMH) l0 (NMH) 0,05 (NMH) 3 (NMH) l (NMH) SoP 24A (ČSN EN ISo 15586) +2O oÁ Sop 24A(čSN EN ISo 15586) soP 24A (ČSN EN Iso 15586) SoP 24A (ČSN EN iso 15586) + 15 % SoP23A +20 o/o soP 24A(ČSNEN ISo l5586) SoP 24A (ČSN EN ISo 1558ó) SoP 25 (ČSN 75 7440) +z0% So...
č. 20213481 (578.47 kB)
Vodohospodářské inženýrské službyo a.s._gý,<.> A zkušební laboratoř č.12i3 akredito;;:í§r;;T*"čsN nN Iso/IEc t7025z2018 ffi ^Jil.Telefon: 25 I 5 5 6 4 59 F ax: 2 57 I 8245 8 E-mail : labor@vis-praha.cz L1213 Zákaatk: Obec Rokytá Rolrytá 35 29501 Mnichovo }Iradiště Místo odběru: a Odběr provedl:a Příjem provedl: klasiíikace vzorku: Protokol o zkoušce č.202tl348t Středočeslcý kraj,Rokytá,č.s.zdroj zákaznik pavlíková XXXXXXXXX XXXXXX Datum příjmu: XX.XX.XXXX voda podzemní Datum odběru:a 18.10.2021 09:20 Datum zahájen| analýz: 20.10.202l Datum dokončení: 21.10.2021 živé organismy (mikroskop.obraz) počet organismů (milaoskop.obraz) abioseston (mikroskop.obraz) 0 jedinci/ml 0 jedinci/ml <1 % sor:t 1čsN ls zltz1 sol:s 1čsN rs rztz; sop :s (čsN rs zr t s) Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem k:2 (pro hladinu významnosti 95%).Uváděná nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu.** limitní hodnoty nejsou stanoveny Komentář k biologickému rozboru Abioseston - ojediněle minerální aželreziíé částice velikosti do 20 pm.a Laboratoř neručí za informace dodané zákazníkem.Laboratoř j e způsobilá aktu alizov at normy identifi kuj ící zkušební po stupy.Výsledky zkoulek se fýkají pouze vzorků uvedených v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.Protokol mŮŽe být reprodukován jedině celý,neúplný pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře.Laboratoř ručí za kvalifu odběru pouze u vzorků odebraných pracovníky laboratoře (označeno Laboratoř VIS) - informace o nejistotě vzorkovacího postupu poskytne laboratoř na požádání.R/,r*(&"' Y Praze,2|.l0,202l Ing.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX vedoucí laboratoře e,ffi§ Laboratomí informačni a manažerslcý systém ANA-LAB pro Windows Protokol: 20211348l,strana: 1 / 1 Výsledek Jednotka Výpis limitní hodnoty ** Nejistota Zptacováno měření dle metody
č. 7702021 (841.34 kB)
Vodohospodářské inženýrské služby,a.s.centrální laboratoře Čov 11,293 0í XXXXX XXXXXXXX - Podlázky laboratoř ě.íXXX akreditovaná člA dle Čsru en lsorlEc 17o25:2018 xA L 1453 Strana,l/1 Číslo vzorku: 1727 Datum příjmu: Datum odběru: Datum zahájení analýz: Datum ukončení analýz: Datum expedice: Protokol o zkoušGe vody č.77012021 18,10.21 18.10.21 18.1o.21 21.1o.21 22.1o.21 Zadavatel: Obecní úřad Rokytá Horní Rokytá 35 295 01 Mnichovo Hradiště odebral: XXXXXXXXX XXXXXX (akreditovaný odběr) Typ vzorku: pitná voda - síť číslo vzorku Místo odběru ukazatel Jednotka 1727 Metoda Hvoienické limifv** oach ořiiatelnÝ BlADA č.34 ořiiatelnÝ (MH) chrrť - vÝběr ořiiatelná BlADA č.34 ořiiatelná (MH) barva mo/l Pt <2 BlADA č.23 max,20 (MH) zákal ZF(n) <0,40 BlADAč.22 max.5 (MH) oH Neurčená iedn 7.5 BlADA č <.>,1 65-95 íMH) dusitanv mq/l <0.010 BlADA č.5 max.0.5 íNMH) železo mg/l <0.02 BlADA č.9 max.0.2 (MH) CHSK Mn mq/l 0,58 BlADA č.10 max.3 (MH) počtv kolonií při22'C KTJ/ml 0 BlADA č.29 max.180 (ABZN) oočtv kolonií oři 36"C KTJiml 0 BlADA č,29 max,40 (ABZN) escherichia coli KTJ/100 ml 0 BlADA č.26 max.0 (NMH) enterokokv KTJ/100 ml 0 BlADA č,28 max.0 (MNH) teolota oc 9.4 BlAD č.3 8.0 - 12,0 (DH) koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 BlADA č.26 max.0 (MH) 1727 Z,Rokytá,č.s.B1ADA č.28 dle ČsN EN lso 7899-2 BIADA č.29 dle ČSN EN lso 6222 BIADA č.34 dle ČsN EN 1622 B,IADAč.5 dle ČsN EN26777 BIADA č.9 dle ČsN lso 6332 Tento protokol lze šířit pouze v ptném nazméněném znění,jinak jen se §ouh/aseín zkušební laboratoře.Výsledky provedených zkoušek se týkajl jen zkoušeného vzorku uvedeného v tomto protokolu,lJ vzorků neodebraných naší vzorkovací skupinou (dle 81 OV č.3 a plánu vzorkovánÍ) neručí laboratoř za kvalitu odběru,ale jen za provedené analyzy,Výsledky zkoušek jsou uvádény bez nejistoty měření a vzorkovánÍ.BtižšI informace o metodě poskytneme zákazníkovi na požádání.Zkoušky a typ vzorku označené * nejsou akreditované.ZkouŠky oznaČené + provedl subdodavatel."* Hygienické timity stanovené...
č. 7892021 (1.22 MB)
Vodohospodářské inženýrské služby,a.s.centrální laboratoře Čov ll,293 0í XXXXX XXXXXXXX _ Podlázky Iaboratoř ě.íXXX akreditovaná člA dle čsn eru Iso/lEc 17025:2018 xA L 1453 Číslo vzorku: í728 Datum příjmu: Datum odběru: Datum zaháleni analýz: Datum ukončení analýz,<,> Datum expedice: Strana 1l2 Zadavatel: Obecní úřad Rokytá Horní Rokytá 35 295 01 Mnichovo Hradiště odebral: XXXXXXXXX XXXXXX (akreditovaný odběr) Typ vzorku: čerpací stanice - zdroj pitné vody Protoko! o zkoušce vody č.78912021 18.10.21 18,1o,21 18.1o.21 25.1o,21 27.1o.21 Z,Rokytá,č.s <.>,nátok ukazatel Jednotka 1728 Metoda Hvoienické limitv** pach přiiatelný B,tADA č.34 barva mq/l Pt <2 BlADA č.23 zákal ZF(n\ <0,40 BlADAč.22 konduktivita n§4! 47,8 BlADA č.2 oH Neurčená iedn 7.5 BlADA č.1 amonné iontv mg/l <0.05 BIADA č.4 (A) dusitanv mq/l <0.010 BlADA č.5 dusičnanv mq/l 10,0 BlADA č.6 chloridv mg/l <5,0 BlADA č.8 železo mg/l <0,02 BlADA č.9 CHSK Mn !ns4 <0.50 BlADA č.10 síranv mq/l 35 B1ADA č.14 suma Ca a Mo mmol/l 2,6 BlADA č.12 váoník mg/l 103 BlADA č,15 hořčík mg/l <2,0 BlADA č.12 manoan mq/l <0.030 BlADA č.16 absorbance Neurčená iedn o,022 BlADA č.17 KNK 4.5 mmol/l 4.4 BlADA č.3 fosforečnanv mg/l <0,1 0 BlADA č.13 oočtv kolonií při22"C KTJ/ml 0 BlADA č.29 oočtv kolonií při36"C KTJ/ml 0 BlADA č.29 escherichia coli KTJ/100 ml 0 BlADA č.26 enterokokv KTJ/100 ml 0 BlADA č.28 7NK83 * mmol/l 0,30 BlAD č.4 teolota,C 9.8 BlAD č,3 koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 BlADA č.26 mikr.obraz-živé oroanismv + iedinci/ml 0 s mikr.obraz_počet oroanismů + jedinci/ml 0 S mikr nhraz-ahiosesíon + o/o <1 s Definice BIAD č.3 db ČsN 757342 BIAD č.4 dle ČsN 757372 BIADA ě.1 dle ČsN lso 10 523 BIADA č.1o db ČsN EN lso 8467 BlADA č.í2 db ČsN lso 6059 BIADA ě,13 dle ČsN EN lso 6878 BIADA č,14 dle ČsN 757477 BIADA č.15 dle ČsN lso 6058 B1ADA č,16 dle ČsN lso 6333 BIADAč.17 db čsN 757360 BIADA č.2 dle ČsN EN 27 888 BIADAé.22 db ČsN EN lso 7027 BIADA č.23 db ČsN EN lso 7887 B1ADA č.26 dle Colilert 18 Quanti -Trav BIADA č.28 db...
č. 8042021 (1.95 MB)
Vodohospodářské inženýrské služby,a.s.centrální !aboratoře Čov ll,293 01 XXXXX XXXXXXXX _ Podlázky laboratoř ě.íXXX akreditovana čn ale čsru en Iso/lEc 17025:2018 xA L1453 Strana 1/3 Protokol o zkoušce vody č.80412021 Číslo vzorku: í726 Datum příjmu: Datum odběru: Datum zahájeni analýz: Datum ukončení analýz: Datum expedice: číslo vzorku Zadavatel: Obecní úřad Rokytá Horní Rokytá 35 295 01 Mnichovo Hradiště 18.1o.21 18.10.21 18.10.21 4,11.21 4,11.21 Místo odběru Odebral: Typ vzorku: XXXXXXXXX XXXXXX (akreditovaný odběr) pitná voda - síť XXXX Z,Rokytá,OÚ - kuchyňka ukazatel Jednotka 1726 Metoda Hvoienické limifv** oach přiiatelnÝ BlADA č.34 přiiatelnÝ (MH) volnÝ chlor mo/l <0.03 BlADA č 33 max.0,3 (MH) chuť - výběr ořiiatelná BlADA č.34 ořiiatelná (MH) barva mo/l pt <2 BlADA č.23 max.20 (MH) zákal ZFh\ <0,40 BlADA č.22 max.5 (MH) kondrrktivila ms/m 47,3 BlADA č,2 max.125 (MH) pH Neurčená iedn 7.7 BlADA č.1 6.5 - 9.5 íMH) amonné iontv mo/l <0.05 BIADA č.4 (A) max.0.5 (MH) dusitany mo/l <0,010 BlADA č.5 max.0.5 (NMH) dusičnanv mq/l 9,00 BlADA č.6 max.50 (NMH) chloridy mq/l <5,0 B1ADA č.8 max.100 (MH) železo mo/l <0.02 BlADA č.9 max.0.2 íMH) CHSK Mn mo/l o.77 BlADA č.10 max.3 íMH) síranv mq/l 33 BlADA č.14 max.25O (MH) suma Ca a Mo mmol/l 2.6 BlADA č.12 )o-a5.íDH\ vápník mq/l 102 B,lADA č <.>,l5 40 - 80 íDH) hořčík mo/l <2.0 BlADA č.12 20 - 30 íDH) manqan mo/l <0,030 BlADA č.16 max.0.05 (MH) hliník mo/l <0.02 B,lADA č.31 max,0,2 (MH) fluoridv mq/l <0,20 B,lADA č.30 max,1,5 (NMH) oočtv kolonií oři 22"C KTJ/ml 0 BlADA č.29 max.180 (ABZN) oočtv kolonií oři 36"C KTJ/ml 0 BlADA č.29 max.40 (ABZN) escherichia coli KT.l/í00 ml 0 BlADA č.26 max.0 íNMH) enterokokv KTJ/100 ml 0 BlADA č.28 max.0 (MNH) teolota *,c 15.6 BIAD č.3 8.0 - 12.0 (DH) koliformní bakterie KTJ/,!0O ml 0 BlADA č.26 max.0 (MH) benzen + uo/l <0.1 S XXX.X (NMH) toluen + uo/l <X.X S orto-xvlen + uo/l

Načteno

edesky.cz/d/5075484

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz