« Najít podobné dokumenty

Obec Rozdrojovice - Oznámení o konání společného jednání o návrhu Změny č. 2 ÚZ Rozdrojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rozdrojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Městský úřad Kuřim tel.+420 541 422 311 „,Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 Kurlm 664 34 Kuřim www.kurim.cz
<br> ODBOR INVESTIČNÍ
<br> Váš dopis zn.: Ro7dě|nvník ze dne: OBECNl umo DOZDQQJOVLCE naše Zn.: MK/1514/22/OI mám _ ' _ “[ *,: -»\"'."N'.ljlll|(lh vyřizuje: lng.Indrová Vlasta Tm;„,_ - ' ' _.„* tel.: +420 541422 310 daww "» _.„ _ mz * ' / e-mail: indrova©kurim.cz „ ] m Z““ '
<br> cus.<.> datum: 5.1.2022 ůi-lm _— *_ „" „'.",Áj",',"“hl
<br> <£ (mm/125111
<br> Oznámení o konání společného jednání o návrhu Změny č.2 územního plánu Rozdrojovice (dále jen Změna č.2 UP Rozdrojovice)
<br> Městský úřad Kuřim,odbor investiční (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení 9 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),zajistil zpracování návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Moravské Knínice.Pořizovatel v souladu s ustanovením š 50 odst.2 stavebního zákona,ve spojení s 5 20 stavebního zákona (společné jednání)
<br> o z n a m u ] e <,>
<br> že společné jednání s dotčenými orgány o návrhu Změny č.2 ÚP Rozdrojovice se bude konat v pondělí dne 7.2.2022 od 13,00 hod
<br> ve velké zasedací místnosti,IV.NP,budovy MěÚ Kuřim,Jungmannova 968/75,Kuřim
<br> Dotčené orgány uplatní svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání.Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit své připomínky.K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží <.>
<br> Z Metodického sdělení č.j.MMR-20343/2020-81 ze dne 8.4.2020 k projednávání plánovací dokumentace v době pandemie nemoci CO VID-19 vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a opatření k zabránění šíření nákazy mimořádnými opatřeními v době epidemie,případně v době na ni navazující,vyplývá,že dálkový přístup má být nejenom v době epidemie pro seznámení se s vlastním návrhem územně plánovací dokumentace výrazně preferován.S ohledem na výše uvedené prosím upřednostňujte nahlížení distančním způsobem na webovýc...

Načteno

edesky.cz/d/5071863

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rozdrojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz