« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

financni-sprava-letak.pdf
OSVOBOZENÍ POZEMKŮ OSTATNÍCH PLOCH
od roku 2022 dochází ke změně
<br> Pozemky ostatních ploch lze osvobodit v rozsahu,v jakém se na nich nachá-
zí krajinné prvky: skupina dřevin,stromořadí,travnatá údolnice,mez,příkop
nebo mokřad,zapsané k 1.  lednu 2022 v evidenci ekologicky významných
prvků podle zákona upravujícího zemědělství.Zápisy a změny v  evidenci
ekologicky významných prvků provádí Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF) na základě písemného podnětu podaného na pracoviště SZIF; adresy
pracovišť jsou uvedeny na https://www.szif.cz/cs/szif-ro-cb <.>
<br> Na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostat-
ní plocha,nacházejících se mimo zastavěné území obce,které nejsou užívá-
ny k podnikání,lze osvobodit útvary příkop,mokřad,močál,bažinu,skalní
útvar,rokli nebo strž v rozsahu výměry tohoto útvaru <.>
<br> Poplatníci daně musí nově uplatnit osvobození v daňovém přiznání podaném
do konce ledna 2022 příslušnému Územnímu pracovišti.Předchozí osvobo-
zení z  titulu nevyužitelnosti pozemku žádným způsobem již nelze od roku
2022 uplatnit ani přiznat <.>
<br> Podrobnější informace poskytnou pracovníci úseku daně
z nemovitých věcí na každém Územním pracovišti Finančního úřadu pro
<br> Jihočeský kraj,případně je naleznete na
www.financnisprava.cz <.>

Načteno

edesky.cz/d/5070000

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz