« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ozv_1_2021_o_stanoveni_obecniho_systemu_odpady_ke_schvaleni-2b63e.docx
OBEC Horní Bojanovice
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice
Obecně závazná vyhláška obce č.1/2021 <,>
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice se na svém zasedání dne 8.12.2021 usnesením č.6a usneslo vydat na základě § 59 odst.4 zákona č.541/2020 Sb <.>,o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Horní Bojanovice
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc,které předává do obecního systému,odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[footnoteRef:1].[1: § 61 zákona o odpadech]
<br> 3) V okamžiku,kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad <,>
s výjimkou výrobků s ukončenou životností,na místě obcí k tomuto účelu určeném,stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[footnoteRef:2].[2: § 60 zákona o odpadech]
<br> 4) Stanoviště sběrných nádob je místo,kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem.Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů <.>
Čl.2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
a) Biologické odpady <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Sklo <,>
e) Kovy <,>
f) Nebezpečné odpady <,>
g) Objemný odpad <,>
h) Jedlé oleje a tuky <,>
i) Nápojové kartony <,>
j) Směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h) a i) <.>
3) Objemný odpad je takový odpad,který vzhledem ke svým...

Načteno

edesky.cz/d/5066365

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz